"Saldo rachunku bieżącego w II kwartale 2011 r. było ujemne i wyniosło 3 mld 427 mln euro. O wysokości tego salda zadecydowały: ujemne salda dochodów (4 mld 173 mln euro) i obrotów towarowych (3 mld 148 mln euro) oraz dodatnie salda usług (1 mld 518 mln euro) i transferów bieżących (2 mld 376 mln euro)" - poinformował NBP w czwartkowym komunikacie.

Według banku centralnego ujemne saldo rachunku bieżącego, w porównaniu z danymi za II kwartał 2010 r., pogłębiło się o 799 mln euro.

NBP podał, że zwiększenie deficytu na rachunku bieżącym wynikało ze wzrostu deficytu obrotów towarowych o 1 mld 521 mln euro oraz powiększenia się ujemnego salda dochodów o 1 mld 43 mln euro. Jednocześnie zwiększyło się dodatnie saldo transferów bieżących o 1 mld 86 mln euro, natomiast dodatnie saldo usług wzrosło o 679 mln euro.

Eksport towarów, w II kwartale 2011 r. oszacowano na poziomie 35 mld 267 mln euro, natomiast import na poziomie 38 mld 415 mln euro. "W porównaniu z II kwartałem 2010 r. eksport towarów zwiększył się o 3 mld 788 mln euro, tj. o 12 proc., a import zwiększył się o 5 mld 309 mln euro, tj. o 16 proc." - napisano w komunikacie NBP. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 3 mld 148 mln euro wobec minus 1 mld 627 mln euro w II kwartale 2010 r.

W drugim kwartale zanotowano dodatnie saldo w międzynarodowym handlu usługami, w wysokości 1 mld 518 mln euro. Złożyły się na to dodatnie salda: usług transportowych w wysokości 719 mln euro (wzrost o 163 mln euro w porównaniu z II kwartałem 2010 r.), podróży zagranicznych w wysokości 662 mln euro (wzrost o 301 mln euro) oraz pozostałych usług w wysokości 137 mln euro (wzrost o 215 mln euro).

Na ujemne saldo dochodów w wysokości 4 mld 173 mln euro złożyło się ujemne saldo dochodów z inwestycji (4 mld 569 mln euro) oraz dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (396 mln euro).

"W II kwartale 2011 r. napływ środków z Unii Europejskiej, ujętych w bilansie płatniczym, wyniósł 4 mld 2 mln euro (...) W tym samym czasie Polska wpłaciła 613 mln euro do budżetu Unii Europejskiej z tytułu składek i opłat członkowskich. W efekcie tych transakcji saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 3 mld 389 mln euro" - dodano.

Bank centralny poinformował ponadto, że w II kwartale 2011 r. saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 4 mld 733 mln euro. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 601 mln euro.

Jak podaje NBP na swoim portalu, saldo obrotów bieżących jest łączną miarą rozliczeń gospodarki z zagranicą, wynikającą z bieżących operacji - głównie kupna i sprzedaży towarów i usług. Deficyt obrotów bieżących oznacza, że część towarów lub usług kupiliśmy na kredyt, a zatem stanowi on miarę zapożyczania się gospodarki za granicą w danym okresie i określa tempo wzrostu długu zagranicznego.