Stopa bezrobocia we wrześniu 2012 wyniosła 12,4 proc. wobec 12,4 proc. w sierpniu, ale była o 0,6 p.proc. wyższa niż przed rokiem - podał we wtorek GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września br. wyniosła 1979,0 tys. i zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,7 proc. (o 14,3 tys.), a w skali roku – o 6,3 proc. (o 117,3 tys.).

Najniższą stopę bezrobocia w Polsce zanotowano w województwie wielkopolskim (9,1 proc.), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (19,5 proc.). W ujęciu miesięcznym wzrosła ona w większości województw, z wyjątkiem świętokrzyskiego i podlaskiego (spadek po 0,1 p.proc.) oraz łódzkiego i podkarpackiego, w których nie uległa zmianie. W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku stopa bezrobocia zwiększyła się we wszystkich województwach, najmocniej w województwie łódzkim (o 1,1 p.proc.) - podał GUS.

>>> Czytaj też: Polska fenomenem w rankingu Doing Business 2013

GUS przedstawił także dane o strukturze bezrobotnych. Udział kobiet w tej grupie wyniósł we wrześniu 53,4 proc. i był o 1,6 p.proc. mniejszy niż przed rokiem. Obniżył się również odsetek absolwentów (o 0,3 p.proc. do 5,4 proc.) oraz osób bez prawa do zasiłku (o 0,2 p.proc. do 84,3 proc.). Zwiększył się natomiast udział osób wcześniej pracujących (o 1,4 p.proc. do 80,4 proc.), w tym osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy (o 0,5 p.proc. do 4,3 proc.).

Spośród osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wzrósł w skali roku odsetek osób długotrwale bezrobotnych (o 0,5 p.proc. do 50,9 proc.). Zwiększył się również udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (o 0,6 p.proc. do 22,5 proc.) oraz osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia (o 0,2 p.proc. do 8,9 proc.).  Obniżył się natomiast odsetek osób bezrobotnych do 25 roku życia (o 1,2 p.proc. do 20,4 proc.) oraz osób, które nie posiadały kwalifikacji zawodowych (o 0,6 p.proc. do 29,7 proc.). Na poziomie podobnym do notowanego przed rokiem pozostał udział osób niepełnosprawnych (5,3 proc.). Liczba osób bezrobotnych wzrosła we wszystkich wymienionych kategoriach, w największym stopniu – samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia (o 9,6 proc.) oraz bezrobotnych powyżej 50 roku życia (o 9,2 proc.) - czytamy w komunikacie GUS.

We wrześniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5514,1 tys. osób i, podobnie jak w dwóch poprzednich miesiącach, ukształtowało się na poziomie sprzed roku (wobec wzrostu o 2,8 proc. we wrześniu ub. roku).

Zdaniem analityków, nie ma większych szans na utrzymanie się stopy bezrobocia na obecnym poziomie. "Sądzimy, że ta stabilizacja odsetka osób bezskutecznie poszukujących zatrudnienia będzie bardzo krótkotrwała i zakładamy, że w październiku stopa bezrobocia wzrosła do 12,5 proc., a na koniec roku sięgnie około 13,3 proc. Z dużym sceptycyzmem podchodzimy tym samym do dzisiejszych sugestii ministerstwa pracy odnośnie szans na utrzymanie się stopy bezrobocia poniżej 13 proc. do końca bieżącego roku" - piszą w komentarzu do danych makro Marta Petka-Zagajewska i Dorota Strauch, z Raiffeisen Bank Polska.

>>> Czytaj też: Bugaj: Bezrobocia nie zlikwiduje jedynie elastyczny rynek pracy