Bioton

Bioton zawarł ze spółką Troqueera Enterprises Ltd z siedzibą w Nikozji umowę kupna dodatkowych 262 udziałów spółki Biolek, stanowiących 30,11 proc. jej kapitału zakładowego, za 96,5 mln zł. Po transakcji Bioton będzie posiadać łącznie 100 proc. tej firmy - poinformowała spółka w komunikacie.

Bioton podał, że decyzja o przejęciu 100 proc. udziałów w Biolek podjęta została w związku z perspektywami rozwoju spółki na rynku produktów weterynaryjnych.

Płatność za nabywane udziały zostanie dokonana w drodze potrącenia ceny emisyjnej akcji spółki, które zostaną objęte przez sprzedawcę, w liczbie równej ilorazowi ceny sprzedaży oraz ceny emisyjnej jednej akcji spółki, która została przez strony ustalona w wysokości równej wartości nominalnej akcji spółki tj. 0,20 zł za jedną akcję.

Ponieważ cena rynkowa jednej akcji Biotonu na dzień podpisania umowy była niższa niż wartość nominalna, spółka będzie zobowiązana do wyemitowania na rzecz sprzedawcy dodatkowych akcji.

W przypadku zaistnienia zdarzeń związanych z dalszym rozwojem i dopuszczeniem do sprzedaży produktów Biolek znacząco zwiększających wartość spółki oraz wpływających na zwiększenie możliwych do uzyskania przez spółkę przychodów oraz zysków sprzedawcy należna będzie premia.

DM IDM

DM IDM SA zrezygnował z przeprowadzenia emisji akcji s. J, która miała być skierowana do kluczowych dla spółki osób - podał DM IDM w komunikacie.

"W trakcie prowadzonego procesu budowania księgi popytu, znaczna część pracowników wyszła do zarządu DM IDM SA z inicjatywą rezygnacji z przeprowadzenia emisji akcji serii J, jako argumenty wskazując negatywną ocenę opinii publicznej dotyczącą podjętej uchwały nr 3 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie emisji akcji serii J, jak również kierując się troską o wizerunek Domu Maklerskiego IDM SA oraz o kurs akcji" - napisano w komunikacie.

"W odpowiedzi na inicjatywę pracowników, zarząd DM IDM SA w dniu 23 listopada 2012 r. podjął decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia prywatnej emisji akcji serii J" - dodano.

We wrześniu Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDM zatwierdziło emisję akcji dla pracowników spółki oraz emisję obligacji podporządkowanych o wartości do 50 mln zł zamiennych na akcje.

Emisja do 21.817.680 akcji serii J miała być skierowana do kluczowych pracowników spółki, którzy kupili akcje nabyte przez DM IDM w ramach skupu akcji własnych. Akcje sprzedane zostały przez spółkę pod koniec 2010 r. po cenie 2,10 zł i objęte są dwuletnim okresem ograniczenia zbywalności. Zarząd DM IDM uzasadniał potrzebę emisji znaczną przeceną akcji DM IDM z ostatnich miesięcy, na którą pracownicy nie mogli zareagować z powodu lock-upu. Cena emisyjna jednej akcji serii J została ustalona na 0,10 zł i jest równa wartości nominalnej papierów DM IDM.

MNI Telecom

MNI Telecom, spółka zależna MNI, złożyła zażalenie na postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia na rzecz TP SA. Spółka zaskarżyła postanowienie w zakresie udzielenia przez sąd zabezpieczenia poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego i ustanowienie hipoteki przymusowej na prawie własności nieruchomości - podało MNI w komunikacie. "MNI Telecom podniosła szereg zarzutów przeciwko postanowieniu oraz wniosła o uchylenie postanowienia, rozpoznanie sprawy na nowo i oddalenie w całości wniosku TP SA o zabezpieczenie roszczenia przez Sąd pierwszej instancji bez przesyłania akt Sądowi Apelacyjnemu z uwagi na oczywistą zasadność zażalenia. Na wypadek nieuwzględnienia powyższego wniosku MNI Telecom wniosła o zawieszenie postępowania w celu wykonania zabezpieczenia oraz o zmianę przez Sąd Apelacyjny zaskarżonego Postanowienia poprzez oddalenie wniosku TPSA o zabezpieczenie roszczenia, ewentualnie o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania" - napisano w komunikacie.

W ocenie MNI Telecom w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione kodeksowe przesłanki udzielenia zabezpieczenia, tj: nie zostało uprawdopodobnione roszczenie TP SA i nie został uprawdopodobniony interes prawny TP SA w uzyskaniu zabezpieczenia. W październiku MNI informowało, że TP SA uzyskała zabezpieczenie na majątku MNI o wartości 58 mln zł w związku ze sporem o Długie Rozmowy, zastrzegając jednocześnie, że jest to informacja pozyskana w sposób nieformalny. Zabezpieczenia roszczenia TP w kwocie 58 mln zł, nastąpiło prawdopodobnie poprzez zajęcie rachunku bankowego MNI do kwoty 58 mln zł oraz ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości spółki.

MNI zapowiedziała, że MNI Telecom podejmie wszelkie możliwe dozwolone prawem kroki, by uchylić postanowienie o zabezpieczeniu i prawomocnie oddalić powództwo skierowane przeciwko niej. MNI podało również, że "niezależnie od powyższej oceny żądań TPSA, udzielenie zabezpieczenia jest faktem, stąd też zarząd MNI Telecom rozważy w najbliższym czasie decyzję o złożeniu w stosunku do spółki MNI Telecom wniosku o ogłoszenie upadłości z opcją układu w celu ochrony interesów spółki, jej kontrahentów, rzeczywistych wierzycieli, jak też akcjonariuszy MNI Telecom, jak też MNI".

TP SA domaga się od MNI odszkodowania za straty jakie poniosła przez to, że spółka z grupy MNI, Długie Rozmowy, nie uregulowała wobec niej spornych należności. W związku z wieloletnim sporem roszczenia wobec TP SA na łączną kwotę 360 mln zł zgłaszają również DR. Długie Rozmowy i Telekomunikacja Polska zawarły w 2002 r. umowę o połączeniu sieci. W kolejnych latach TP SA nie wywiązywała się, zdaniem MNI, z zobowiązań umownych, co doprowadziło do skierowania przez DR wezwania do zapłaty przez spółkę 13,3 mln zł w 2009 r. TP SA odmówiła zapłaty kary umownej, odrzuciła również późniejszą propozycję ugodową DR.

Ostatecznie, w wyniku sporu, w połowie 2011 r. TP SA wypowiedziała DR umowę o połączeniu sieci, uniemożliwiając tym samym spółce prowadzenie działalności.

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal uzgodnił z wierzycielami finansowymi będącymi stronami umowy standstill treść wstępnego niewiążącego porozumienia w sprawie podstawowych warunków finansowania spółki, które określa podstawowe warunki przyszłej wiążącej umowy określającej warunki finansowania spółki przez wierzycieli finansowych. Porozumienie zostało podpisane przez 24 spośród 43 wierzycieli będących stronami umowy standstill, w tym przez dwóch największych wierzycieli finansowych spółki tj. PKO BP oraz Bank Pekao SA - podał Polimex w komunikacie. Kluczowe warunki przyszłej umowy określone w porozumieniu zakładają m.in.: . podwyższenie kapitału zakładowego, restrukturyzację operacyjną spółki i zmianę warunków kredytów, gwarancji oraz pozostałych wierzytelności obligatariuszy.

JR Invest

Krakowska spółka z branży nieruchomości komercyjnych JR Invest zadebiutuje w środę na rynku NewConnect - podała w poniedziałek spółka w komunikacie prasowym. >>>>   

AMS - STROER

Oferta konsorcjum AMS i Stroera została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę i utrzymanie warszawskich wiat przystankowych oraz innych elementów wyposażenia w ramach projektu "Przystanek Komunikacji Miejskiej" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie na stronie internetowej. Drugie miejsce zajęła oferta konsorcjum CAM Polski Outdoor i CAM Media.

Oferta konsorcjum AMS (spółka z grupy Agora - PAP) i Stroera, która otrzymała w postępowaniu 95,01 pkt., zakłada 106 miesięcy trwania umowy koncesji, kwotę referencyjną na poziomie 0,01 zł oraz 0,1 proc. udziału koncesjodawcy w przychodach koncesjonariusza.

Z kolei oferta konsorcjum CAM Polski Outdoor i CAM Media, która otrzymała w postępowaniu 73,15 pkt., zakłada 140 miesięcy trwania umowy koncesji, kwotę referencyjną na poziomie 212 mln zł oraz 44 proc. udziału koncesjodawcy w przychodach koncesjonariusza.

W komunikacie podano ponadto, że stronom przysługuje prawo do zaskarżenia wyboru najkorzystniejszej oferty. Dodano, że umowa koncesji może zostać zawarta nie wcześniej niż w dniu 7 grudnia.

BUDIMEX

Budimex podpisał kontrakt o wartości 121,6 mln zł netto na "Roboty budowlane obejmujące budowę nowej drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym "Katowice" w Pyrzowicach - podała spółka w komunikacie.

Termin rozpoczęcia robót został ustalony na 30 dni od daty podpisania umowy, a termin ich zakończenia na 30.09.2014 r.

FABRYKA MASZYN OŻARÓW

Notowana na rynku NewConnect Fabryka Maszyn Ożarów złożyła do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, obejmującej możliwość zawarcia układu - podała spółka w komunikacie.

Jako bezpośrednią przyczynę złożenia wniosku spółka podała brak płynności, który uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności w obecnej formie i strukturze.

Spółka poinformowała ponadto, że czyni starania celem pozyskania inwestora, ale dodała nie jest to zadanie łatwe do realizacji w krótkim czasie.

Fabryka Maszyn Ożarów odwołała w maju opublikowane w dokumencie informacyjnym prognozy wyników na lata 2012-2013. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od lipca 2011 r.

LOTOS

Grupa Lotos poinformowała o awansie z 10. na 6. miejsce w zestawieniu 500 największych firm Europy Środkowej, przygotowanego przez COFACE. Grupa oceniła, że o tak wysokiej pozycji wśród największych przedsiębiorstw w regionie zadecydowały przychody, które w badanym w zestawieniu okresie 2011 r. wyniosły 6596 mln euro (29 258,5 mln zł) i wzrosły rok do roku o 48,8 proc.

Według Lotosu rekordowe przychody spółki to odzwierciedlenie przede wszystkim większego wykorzystania zdolności instalacji Programu 10+, zwiększonego przerobu surowca oraz wzrostu sprzedaży, głównie paliw płynnych w 2011 r.

PKP ENERGETYKA

W trakcie trzech kwartałów 2012 r. PKP Energetyka Spółka sprzedała 4,18 TWh energii elektrycznej, zwiększając tym samym obrót o 5,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym - poinformowała w poniedziałek spółka w komunikacie.

"Z ponad 4,18 TWh sprzedanej energii elektrycznej, aż 4,16 TWh to energia sprzedana klientom biznesowym. Pozwoliło to na zwiększenie udziałów spółki PKP Energetyka S.A. w rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym także na umocnienie pozycji największego ogólnopolskiego alternatywnego dostawcy energii" - czytamy w komunikacie.

Spółka poinformowała także, że zwiększyła sprzedaż energii na zasadach TPA - czyli dostępu stron trzecich. Chodzi o prawo odbiorcy energii do jej zakupu od dowolnie wybranego sprzedawcy. Pierwszą stroną jest właściciel sieci, drugą - odbiorca, a trzecią stroną - sprzedawca energii. "Wyniki wskazują na 15 proc. przyrost sprzedaży w porównaniu do danych za trzy kwartały z 2011 r. W ciągu tego roku klienci korzystający z możliwości rynku TPA kupili od spółki energię o łącznym wolumenie 1,76 TWh." - poinformowano.

"Prognozuję, że dane podsumowujące obrót energią w 2012 roku będą dla nas jeszcze korzystniejsze i uda nam się powiększyć obecny wynik o kolejne 1,45 TWh energii sprzedanej w czwartym kwartale. Optymistycznie patrzymy również na rok 2013. Obecnie pracujemy nad przekształceniem modelu biznesowego, który ma zapewnić większą efektywność działań sprzedażowych. Dążymy do pełniejszego wykorzystania synergii wynikającej z posiadania zróżnicowanej palety usług elektroenergetycznych" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKP Energetyka Tadeusz Skobel.

POLNORD

Polnord szacuje, że liczba przekazanych mieszkań w całym 2012 r. będzie podobna jak w roku 2011, kiedy wyniosła 912 lokali. Niewykluczone jednak, że uda mu się przebić ten poziom - poinformował Tomasz Sznajder, wiceprezes spółki. Przychody w IV kwartale będą większe kdk.

"W III kwartale wydań było stosunkowo najmniej, bo przekazaliśmy 144 mieszkania. (...) Nie martwi nas to jednak. Spodziewamy się w całym 2012 r. liczby lokali wydanych na zbliżonym poziomie, jak w roku 2011. Być może uda nam się nawet przekroczyć ten poziom. Do tej pory w IV kwartale, przekazaliśmy już ponad 140 mieszkań, dlatego plan ten wydaje się bardzo realny" - powiedział Sznajder podczas wideokonferencji.

"W IV kwartale na pewno należy spodziewać się wyższego kwartał do kwartału poziomu przychodów, właśnie ze względu na plany wydań" - dodał.

W III kwartale przychody spółki wyniosły niemal 49 mln zł.

Do końca III kwartału 2012 r. deweloper wydał łącznie 571 lokali.

Zarząd Polnordu ma w planach rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2012 r., jednak jej wypłata będzie zależała od sytuacji płynnościowej spółki - poinformował Tomasz Sznajder, wiceprezes dewelopera.

"W zeszłym roku wypłaciliśmy dywidendę, w tym nie. Co będzie w przyszłym roku, trudno powiedzieć, to będzie zależało od sytuacji płynnościowej. Zarząd ma w planach propozycję wypłaty dywidendy, ale musi respektować płynnościowe potrzeby spółki" - powiedział Sznajder.

Zarząd Polnordu chciał wypłacić 10,47 mln zł dywidendy z zysku za 2011 r., czyli 0,44 zł dywidendy na akcję, jednak walne dewelopera postanowiło przeznaczyć zysk w całości na kapitał zapasowy.

Z kolei z zysku netto za 2010 rok spółka przeznaczyła na dywidendę 7,6 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,32 zł na akcję.

RAO LIETUVA

Działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich grupa Inter RAO Lietuva oferuje w ofercie publicznej 4 mln akcji. Cena maksymalna została ustalona na 26,92 zł (6,55 euro) - podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Wartość oferty Inter RAO Lietuva wynieść może max. 24 mln euro netto. Oferta zakłada jedynie sprzedaż przez jednego z akcjonariuszy, Scaent Baltic 4 mln akcji istniejących, czyli 20 proc. kapitału spółki.

Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce i na Litwie. Do 15 proc. oferty ma trafić do inwestorów indywidualnych, ale te proporcje mogą się jeszcze zmienić, w zależności od popytu.

Komisja Nadzoru Finansowego notyfikowała w piątek prospekt emisyjny spółki Inter RAO Lietuva, który został wcześniej zatwierdzony przez Litewski Bank Centralny.

Działalność grupy Inter RAO Lietuva obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie.

Udział spółki w obrotach na giełdzie energii na Litwie wyniósł w 2011 roku 44 proc.

W 2011 roku wolumen obrotu energią Inter RAO Lietuva wyniósł 5 866 GWh, z czego na sprzedaż na Litwie przypadało 4 089 GWh, na Łotwie 1 564 GWh, a w Estonii 213 GWh. W 2010 roku wolumen obrotu wyniósł 5 446 GWh, co oznacza, że wolumen wzrósł o 7,7 proc.

Grupa rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym na Łotwie w pierwszej połowie 2012 roku, a na Litwie w lipcu 2012 roku. Od połowy 2011 roku Inter RAO Lietuva jest również obecna w segmencie wytwarzania energii. Grupa przejęła farmę wiatrową zlokalizowaną koło Vydmantai na zachodzie Litwy. Moc farmy wiatrowej wynosi 30 MW.

Spółka podała w prospekcie, że jej strategia zakłada m.in. zwiększenie mocy wytwórczych w energetyce odnawialnej. Grupa nie wyklucza akwizycji w krajach nadbałtyckich, zwłaszcza w Szwecji, Finlandii i w Polsce. Planuje inwestycje w farmy wiatrowe, ale może rozważyć też inwestycje w moce oparte na innych źródłach odnawialnych. W 2015 roku grupa chce mieć łącznie 100 MW nowych mocy wytwórczych w OZE.

Spółka chce też wejść na polski rynek energii. We wrześniu 2012 roku powołano spółkę IRL Polska, która w 2013 roku planuje rozpocząć obrót energią.

W pierwszej połowie 2012 roku przychody spółki wynosiły 453 mln LTL (ok. 544 mln zł), czyli wzrosły 8 proc. rdr. Zysk netto w tym okresie spadł o 1,3 proc. do 30,8 mln LTL (ok. 37 mln zł). W całym 2011 roku przychody wyniosły 919 mln LTL (ok. 1,1 mld zł), a zysk netto 61,2 mln LTL (ok. 70,9 mln zł).

Spółka podała w prospekcie, że jej polityka dywidendowa zakłada wypłacanie na dywidendę nie mniej niż 70 proc. zysku netto.

Większościowym akcjonariuszem Inter RAO Lietuva, kontrolującym 51 proc. akcji, jest RAO Nordic OY, fińska spółka zależna Inter RAO UES, rosyjskiego producenta energii. Pozostałe 49 proc. akcji spółki jest w posiadaniu litewskiej firmy inwestycyjnej Scaent Baltic.

Zapisy w transzy detalicznej rozpoczną się od 27 listopada i potrwają do 7 grudnia (do godz. 17.00), a book-building i zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędą się od 5 do 7 grudnia (do godz. 17.00). Cena emisyjna zostanie ustalona i opublikowana do 10 grudnia, a ostateczna liczba akcji oferowanych i podział na transze zostaną podane 12 grudnia.

Spółka planuje debiut na GPW około 18 grudnia.

Oferującym jest Orion Securities, a Baker & McKenzie i LAWIN są doradcami prawnymi.

Uboat Line S.A.

W środę 28 listopada 2012 r. na rynku Catalyst rozpoczną się notowania obligacji serii A. spółki Uboat Line S.A. Do obrotu trafi 650 obligacji, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Oznacza to, że spółka pozyskała w sumie 650 tys. zł. Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na intensyfikację działalności operacyjnej w sektorze związanym z obsługą przepraw promowych oraz spedycji towarów skonteneryzowanych. Dzięki temu spółka zwiększy swoje przychody, co przyczyni się do umocnienia pozycji lidera na rynku usług z zakresu obsługi przepraw promowych. 

Asseco Poland

Firma Asseco Poland podpisała umowę z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego o wartości ponad 170 mln zł brutto. Przedmiotem kontraktu jest wykonanie Centralnego Systemu Przetwarzania dla Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym (CANARD).