Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 tys. zł w IV kw. 2014 r. wobec 13 tys. zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 242,40 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 244,37 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 tys. zł w porównaniu z 85 tys. zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-IV kw. 2014 r. wyniosła 223,21 mln zł wobec 104,36 mln zł straty rok wcześniej.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Prowadzi poszukiwania węglowodorów w Kazachstanie. Rozważa projekty łupkowe w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.