„ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2014 r. w łącznej wysokości 520.400.000,00 zł, tj. w kwocie 4,00 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:
1) dzień 20 kwietnia 2015 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy),
2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 5 maja 2015 r. (termin wypłaty dywidendy),
3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w procedurze wypłaty dywidendy przyjętej uchwałą nr 22 walnego zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 8 kwietnia 2010 r."- czytamy w projektach uchwał na walne.

Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez bank, tj. 130.100.000 akcji.

W I-IV kw. 2014 r. bank miał 1040,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 961,50 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2014 r. wyniósł 1067,90 mln zł wobec 920,10 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 99,86 mld zł na koniec 2014 r.