Zysk operacyjny wyniósł 0,76 mld zł wobec 0,09 mld zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,48 mld zł w IV kw. 2014 r. wobec 9,10 mld zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 2,82 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,92 mld zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 34,30 mld zł w porównaniu z 32,04 mld zł rok wcześniej.

"W 2014 roku grupa kapitałowa PGNiG osiągnęła ponad 2,8 mld zł zysku netto, czyli o 47% więcej niż w 2013 roku. To efekt niższych kosztów pozyskania gazu oraz silnych operacyjnie wyników segmentu dystrybucja. GK PGNiG zanotowała także 7% zwiększenie przychodów ze sprzedaży do ponad 34 mld zł w 2014 roku wobec 32 mld zł w 2013 r. Na ten wzrost wpływ miały przede wszystkim wyższe o 9%, czyli o 2,16 mld zł, przychody ze sprzedaży gazu" - czytamy w komunikacie.

EBITDA wyniosła w 2014 roku 6,3 mld zł wobec 5,6 mld zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 1,90 mld zł wobec 1,69 mld zł zysku rok wcześniej.

"Przychody segmentu dystrybucja utrzymały się w 2014 r. na podobnym poziomie, ok. 4,3 mld zł jak w 2013 r., pomimo 5-procentowego spadku wolumenów dystrybuowanego gazu, spowodowanego wyższą o prawie 1 stopień C średnioroczną temperaturą powietrza. Wynik EBITDA wzrósł o 25% do 2 mld zł w 2014 r. w porównaniu do 1,6 mld zł w 2013 r. W 2014 r. zyski segmentu były obciążone istotnymi zdarzeniami jednorazowymi, w tym zwiększeniem rezerw aktuarialnych na minus 141 mln zł oraz wyższymi kosztami bilansowania systemu" - czytamy dalej w komunikacie.

W 2014 r. przychody ze sprzedaży segmentu wytwarzanie obniżyły się o 6% do 1,9 mld zł w porównaniu do 2013 r.  Wpływ na to miał m.in. spadek przychodów ze  sprzedaży energii elektrycznej o 13% do 800 mln zł. Natomiast przychody ze sprzedaży ciepła pozostały na stabilnym poziomie 1,1 mld zł, w efekcie wyższej taryfy na ciepło i niższego o 9% wolumenu będącego skutkiem łagodnej zimy, podano również.

Sprzedaż ciepła wyniosła 36,6 PJ w 2014 r., natomiast sprzedaż energii elektrycznej spadła o 6% do 3,56 TWh.

Przychody segmentu poszukiwanie i wydobycie w 2014 r. zmniejszyły się o 2% do 6,1 mld zł w porównaniu do 2013 r. Natomiast zysk EBITDA obniżył się o 7% do 3,14 mld zł w 2014 r. "Na wyniki wpływ miały jednorazowe zdarzenia tj. odpisy w wysokości 707 mln zł oraz spisane odwierty negatywne oraz sejsmika w wysokości 330 mln zł, a także obniżające się od września ub.r. ceny sprzedaży ropy naftowej" - tłumaczy spółka.

Zapas gazu wysokometanowego w podziemnych magazynach gazu na koniec 2014 r. osiągnął poziom ok. 2,1 mld m3, podobnie jak w grudniu 2013 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą.