Zarząd PGNiG ponadto zaproponował, aby na dzień dywidendy ustanowić 15 lipca, a dzień wypłaty dywidendy ustanowić 4 sierpnia.

Po uzyskaniu opinii rady nadzorczej PGNiG, zarząd zwróci się do walnego zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały o podziale zysku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 1,90 mld zł wobec 1,69 mld zł zysku rok wcześniej.

W maju 2014 r. akcjonariusze PGNiG zdecydowali o  wypłacie dywidendy w kwocie 885 mln zł.  Oznacza to, że dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,15 zł.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą.