Dzień wcześniejszego wykupu został ustalony na 30 marca 2015 r., natomiast dzień ustalenia praw do świadczeń z obligacji na 20 marca 2015 r.

"W dniu wcześniejszego wykupu na żądanie emitent dokona wykupu obligacji, płacąc obligatariuszom za każdą obligację kwotę wcześniejszego wykupu tj. kwotę stanowiącą należność główną powiększona o kwotę odsetek narosłych od rozpoczęcia danego okresu odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta (z wyłączeniem tego dnia)" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z pkt 13.1.4 warunków emisji obligacji, obligatariuszom nie przysługuje dodatkowa płatność z tytułu realizacji opcji wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta, podano także.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best S.A jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.