"Emitent w postępowaniu dochodzi m.in. (i) roszczeń o naprawienie szkód poniesionych w związku ze sporządzonymi przez spółkę jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi w toku 2011 roku, które nie spełniały wymagań przewidzianych przepisami prawa i zawierały nierzetelne dane, (ii) roszczeń o naprawienie szkód będących wynikiem niewykonania bądź nienależytego wykonania spoczywających na spółce obowiązków, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na spółkę kary pieniężnej decyzja Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie.

W październiku ub. roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Polimex-Mostostal karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych. Ustalając wysokość kary, KNF uwzględniła aktualną sytuację finansową spółki.

Komisja wskazała wówczas, że spółka trzykrotnie naruszyła obowiązki informacyjne, stanowiące podstawowy środek zapewniający transparentność rynku kapitałowego. M.in. nie przekazała niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o przebiegającym w spółce procesie dezinwestycji, który rozpoczął się najpóźniej 26 października 2011 r.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł. 

>>> Czytaj też: Japonii kończy się amunicja w wojnie walutowej