Wartość oferty wyniosła 42,5 mln zł netto.

Termin realizacji zadania: 30 listopada 2015 roku, podała spółka w komunikacie.

Kryterium oceny ofert złożonej przez ZUE stanowiły: całkowita cena brutto - waga: 90%, okres udzielonej gwarancji - waga: 10%. W odniesieniu do obu powyższych punktów spółka uzyskała najwyższą punktację, podkreślono.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 410,55 mln zł w 2013 r.