"Zgodnie z polityką dywidendy spółki, przyjętą w dniu 22 stycznia 2014 roku (...) zarząd spółki będzie przedkładać walnemu zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia grupy kapitałowej spółki dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x" - czytamy w komunikacie

"W związku z powyższym zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu nie wypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy i przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 177.213.590,79 złotych w całości na kapitał zapasowy" - podano.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu wniosła do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 zgodnie z rekomendacją, podała także spółka.

W 2014 r. Cyfrowy Polsat wypłacił 0,26 zł dywidendy za akcję.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel to zintegrowana grupa medialno-telekomunikacyjna kontrolowana przez Zygmunta Solorza Żaka.