"Wynik grupy będzie wyższy od osiągniętego w 2014 r. m.in. ze względu rozpoczęcie w IV kwartale 2014 roku działalności farm wiatrowych Gawłowice i Rajgród o łącznej mocy blisko 67MW" - czytamy w komunikacie.

Spółka zaznacza, że prognozowane dane skorygowane nie obejmują efektu - na poziomie EBITDA i zysku netto - związanego z rozliczeniem ceny nabycia (wynikającym z połączenia aktywów Polish Energy Partners i Polenergii Holding, które miało miejsce w 2014 roku) oraz ewentualnymi kosztami związanymi z pozyskaniem kapitału, a na poziomie zysku netto - z wynikiem finansowym na wycenie kredytów i wynikiem finansowym na różnicach kursowych.

W 2014 r. spółka miała 31,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 934,51 mln zł w porównaniu z 139,47 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 173,39 mln zł wobec 138,97 mln zł.

Polenergia S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.