"Uważamy, iż ostatnie spadki kursów akcji stanowią potencjalnie dobry moment do zakupu, zakładając iż wyniki sektora zanotują poprawę od II poł. 2015 r. Zalecamy indywidualne podejście do analizowanych banków, ze względu na dość wymagające wyceny niektórych z nich oraz różny poziom uwzględnienia ryzyka regulacyjnego w cenie" - czytamy w raporcie.

Spadek marży odsetkowej w wyniku obniżek stóp, obniżenie opłaty interchange, podwyższenie opłat przez BFG to czynniki, które - zdaniem analityków - odcisną mocne piętno na wynikach za i półrocze. "Jednocześnie oczekujemy poprawy wyników sektora bankowego już od III kw. 2015 r., prognozując przyspieszenie wzrostu gospodarczego w II poł. 2015 r." - czytamy dalej. 

Zdaniem DM BPS, wprowadzenie rozwiązania zawierającego w sobie opcję przewalutowania kredytów walutowych jest coraz bardziej prawdopodobne, a jego wdrożenie zostało co najmniej częściowo wycenione przez rynek. "Według naszych szacunków strata netto sektora z tego tytułu może wynieść 18,3 mld zł. Naszym zdaniem, rynek niedoszacowuje potencjalnego ryzyka w Banku Millennium, podczas gdy negatywna reakcja dla PKO BP wydaje się być przesadzona" - podał również dom maklerski.

DM BPS rekomenduje "kupuj" akcje ING BSK przy wycenie na poziomie 158,1 zł. "Zakładając ożywienie gospodarcze, uważamy ING BSK jako dobrą ekspozycję na wzrost w sektorze kredytowym, biorąc pod uwagę apetyt banku na rentowne zdobywanie pozycji rynkowej. Oczekujemy, iż zysk netto w 2015 r. wzrośnie o 2% r/r (wyłączając transakcje OFE), co pozytywnie wyróżnia bank na tle sektora. Zadeklarowany DPS 4 zł, DY 3,0%" - podsumowuje rekomendację dom maklerskie.

Około godziny 12:15 akcje ING BSK były wyceniane na GPW na 135,40 zł po wzroście o 1,04%.

DM BPS rekomenduje "kupuj" akcje mBanku, wyceniając akcję na 517,4 zł. "Nie umniejszamy ryzyka z ekspozycji banku na kredyty CHF, uważamy natomiast, iż poprawa pozycji kapitałowej będzie stanowić mocny bufor dla oczekiwanych strat. Doceniamy egzekucję strategii, która przekłada się pozytywnie na wyniki banku, a szczególnie na marżę odsetkową. Pomimo zaostrzenia polityki dywidend przez KNF nadal oczekujemy 3,9% stopy dywidendy (DPS 17 zł)" - podsumowuje dom maklerskie.

Około godziny 12:20 akcje mBanku były wyceniane na GPW na 436,30 zł po wzroście o 0,08%.

DM BPS rekomenduje "kupuj" akcje PKO BP, wyceniając akcję na 36,7 zł. "Naszym zdaniem, obecna wycena przeszacowuje potencjalne straty z portfela CHF. Mimo, iż niektóre ryzyka związane z przejęciem Nordei materializują się (np. wzrost ekspozycji na hipoteki CHF oraz egzekucja fuzji), nadal uważamy, że przejęcie tych aktywów będzie miało pozytywny wpływ na EPS, a egzekucja synergii kosztowych wreszcie przyspieszy" - podsumowują analitycy.

Około godziny 12:22 akcje PKO BP były wyceniane na GPW na 34,01 zł po wzroście o 0,56%.

DM BPS rekomenduje "sprzedaj" akcje Banku Millennium, wyceniając akcje na 6,18 zł. "Uważamy, że perspektywa poprawy wyników w II poł. 2015 r. wynikająca ze wzrostu wolumenów kredytowych jest pozytywna. Uważamy jednak, iż rynek nie wycenił jeszcze potencjalnych strat z przewalutowania kredytów" - podsumowuje DM BPS.

Około godziny 12:26 akcje Banku Millennium były wyceniane na GPW na poziomie dzisiejszego kursu odniesienia 7,38 zł.

DM BPS rekomenduje "trzymaj" akcje Banku Handlowego, wyceniając walory na 107,8 zł. "Doceniamy perspektywy wysokiej dywidendy, wspartej realizacją zysków na rynku długu oraz rozwiązaniami rezerw na niespłacone kredyty (DPS 7,2 zł, DY 6,9%), oraz brak ekspozycji na kredyty CHF. Bank jest notowany ze znaczną premią do sektora"- uważają analitycy.

Około godziny 12:26 akcje Banku Handlowego były wyceniane na GPW na 109,0 zł po wzroście o 3,89% od ostatniego zamknięcia.

DM BPS rekomenduje "trzymaj" akcje Banku Pekao, wyceniając akcje na 176,4 zł. "Doceniamy wysoką dywidendę (DPS 10 zł, DY 5,4%), konserwatywny bilans i brak znaczącej ekspozycji na kredyty CHF. Uważamy jednak, że rynek już wycenił ten potencjał banku. Natomiast realizacja zysków na portfelu obligacyjnym w 2014 r., przyłoży się do presji na marżę odsetkową w 2015 r."- czytamy w raporcie.

Około godziny 12:33 akcje Pekao były wyceniane na GPW na 186,10 zł po wzroście o 0,05%.