"Zarząd spółki MNI S.A. (…) 11 marca 2015 roku podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji radzie nadzorczej emitenta, a także walnemu zgromadzeniu, podział zysku netto za rok 2014 przez wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 5.936.776,98 zł, tj. 0,06 zł na każdą posiadaną akcję" - czytamy w komunikacie.

W 2014 r. spółka miała 3,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,75 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 174,96 mln zł w porównaniu z 232,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 2,43 mln zł wobec 1,10 mln zł straty rok wcześniej.

W skład Grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo jako Szeptel) jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r.