"Walne zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11 994 071,13 zł w następujący sposób:
a) kwotę 3 435 625,50 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2014 rok;
b) kwotę 8 558 445,63 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 30 kwietnia 2015 roku" - czytamy w projektach uchwał.

Wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,75 zł, podano także.

Termin wypłaty dywidendy to 20 maja 2015 roku.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe.