LewINVEST Michał Lewicz z siedzibą w Zagórowie został wpisany w rubryce „Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)". Właściwa prokuratura: Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze).

Z kolei Zbigniew S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) wpisany został w rubryce „Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)". Właściwa prokuratura: Prokuratura Okręgowa w Warszawie.