"Mając na uwadze nadrzędne cele banku w zakresie struktury jego kapitału, a także długofalową strategię rozwoju i aktualny poziom kapitałów banku, zarząd będzie rekomendował przeznaczenie zysku za lata obrotowe 2014, 2015 i 2016 w całości na kapitał zapasowy. Zwiększenie kapitałów własnych w omawianym okresie o kwotę wypracowanego zysku umożliwi dalszy rozwój banku i wpłynie na zwiększenie jego stabilności, co w ocenie zarządu jest uzasadnione obecnym etapem rozwoju banku" - czytamy w prospekcie emisyjnym.

"Po upływie tego okresu zamiarem banku jest docelowa wypłata dywidendy na poziomie do 50% zysku netto banku za dany rok obrotowy wskazanego w zbadanym jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym. Za lata, w których bank osiągnie wyjątkowo pozytywne wyniki i będzie posiadał wysokie współczynniki wypłacalności , będzie można rozważyć wypłatę dywidendy w wyższej wysokości" - czytamy także.

Dotychczas Idea Bank nie wypłacał dywidendy.

Zysk netto pro forma grupy Idea Banku w 2014 r. wyniósł 280 mln zł, a bez transakcji jednorazowych sięgnął ok. 200 mln zł. Jednostkowy zysk Idea Banku za 2014 rok wyniósł 121 mln zł w ub. r. wobec 73 mln zł w 2013 r.

Współczynnik wypłacalności sięgnął 13,45% na koniec 2014 r.

Pierwotna oferta publiczna akcji Idea Banku rozpoczęła się dziś od uruchomienia budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W ramach pierwszej oferty publicznej Idea Bank S.A. zaoferuje do 20 mln nowych akcji. Oferta publiczna obejmie także do 7 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy banku (tj. około 10% posiadanego przez nich obecnie pakietu). Bank liczy na debiut na GPW 16 kwietnia.

Na koniec grudnia 2014 r. grupa Idea Bank (Polska) posiadała 200 oddziałów stacjonarnych i 31 oddziałów mobilnych, w tym Idea Bank (włączając Lion's Bank) posiadał 71 oddziałów stacjonarnych i 14 mobilnych.