"W podjętej uchwale zarząd spółki, biorąc pod uwagę przyjętą w ZE PAK S.A. politykę dotyczącą wypłaty dywidendy, postanowił zaproponować dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku 2014 w wysokości 204.642.447,41 zł, w następujący sposób:

a) kwotę 40.658.837,60 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypadać będzie kwota 0,80 zł,

b) pozostałą część zysku w kwocie 163.983.609,81 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Zaproponowana kwota dywidendy stanowi 19,87% wysokości osiągniętego w 2014 roku zysku netto spółki, podano także.

W 2014 r. akcjonariusze ZE PAK zdecydowali o przeznaczeniu 34,5 mln zł z zysku za 2013 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,68 zł na akcję.

ZE PAK odnotował 81,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 216,95 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 204,64 mln zł wobec 231,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej.