Zysk operacyjny wyniósł 4,03 mln zł wobec 41,54 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 439,99 mln zł w 2014 r. wobec 336,54 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w 2014 r. wyniosła 10,20 mln zł wobec 51,92 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum realizuje działalność w trzech podstawowych segmentach: produkcji rur, konstrukcji spawanych oraz działalności marketingowej i promocyjnej grupa składa się z jednostki dominującej oraz dwóch jednostek zależnych, tj. Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. oraz Ferrum Marketing Sp. z o.o. Ferrum S.A. (do 2005 r. Huta Ferrum) jest notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 r.