"Zysk netto grupy przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł 337,7 mln zł, czyli był o 129% większy niż rok wcześniej. Na taką dynamikę złożyły się m.in. niższe o 71% r/r odpisy netto z tytułu utraty wartości (na kwotę 106,6 mln zł), do czego przyczyniło się przeprowadzenie jednej z największych na rynku transakcji zbycia portfela nieregularnych wierzytelności niezabezpieczonych o wartości 1,2 mld zł. Jednocześnie nastąpił wyraźny spadek kosztów działalności grupy o 10% r/r, będący efektem prowadzonych prac restrukturyzacyjnych i zakończenia integracji operacyjnej" - czytamy w komunikacie.

Zysk brutto grupy wzrósł o 86% r/r do 445,6 mln zł. Wolumen kredytów zwiększył się w ciągu roku o 6% do 39,8 mld zł, a depozyty klientów o 9% do 32,9 mld zł. W efekcie suma bilansowa grupy wzrosła o 10% do 58,6 mld zł.

"Mimo że środowisko niskich stóp procentowych, jak i część nowych regulacji dotyczących sektora niekorzystnie oddziaływały na jego dochodowość, to jednak grupa Raiffeisen Bank Polska potrafiła znacząco poprawić w ubiegłym roku wyniki finansowe. Z punktu widzenia możliwości dalszego rozwoju organizacji najważniejszym osiągnięciem było zakończenie procesu połączenia Raiffeisen Bank Polska z Polbank EFG rozpoczętego fuzją prawną na przełomie 2012 i 2013 roku. W połowie maja ubiegłego roku odbyła się migracji klientów na wspólny system informatyczny, dzięki czemu wszyscy zaczęli być obsługiwani w jednym, wysokim standardzie i mogli zacząć korzystać z ujednoliconej oferty produktowej. Fuzja operacyjna przyniosła oszczędności związane z użytkowaniem mniejszej liczby systemów, co ma również pozytywny wpływ na zdolności operacyjne i realizację celów biznesowych" – powiedział prezes Raiffeisen Polbank, Piotr Czarnecki, cytowany w komunikacie.

Raiffeisen Polbank na poziomie jednostkowym wykazał 314,1 mln zł zysku netto (+143% r/r) i 404,5 mln zł zysku przed opodatkowaniem (+144,5% r/r). Wolumen kredytów dla klientów zwiększył się o 5% r/r do 34,7 mld zł, a depozytów o 11% do 33,8 mld zł. Suma bilansowa wzrosła o 10% do 53,5 mld zł. Wynik na działalności bankowej zmalał o 5% do 1,76 mld zł, do czego przyczynił się przede wszystkim spadek o 8% wyniku z tytułu opłat i prowizji przy wzroście wyniku odsetkowego o 1% r/r.

"Zwrot na kapitale netto poprawił się do 5,4% (o 3,1 pkt proc.), a ROE przed opodatkowaniem do 7% (o 4,0 pkt proc.). Zwrot na aktywach wyniósł 0,6% (+0,3 pkt proc.). Wskaźnik kosztów do dochodów poprawił się o 3 pkt proc., obniżając się do 71,7%, m.in. dzięki ograniczeniu kosztów administracyjnych w banku o 11,1% w skali roku. Współczynnik wypłacalności wzrósł do 13,9% na koniec 2014 r." - czytamy także.

Bank w segmencie korporacyjnym zwiększył liczbę klientów o 6% do 13,1 tys. oraz akcję kredytową m.in. na rzecz małych i średnich firm. Obroty faktoringowe banku wzrosły o 10% r/r do rekordowego poziomu 16,5 mld zł, co zapewniło 2. miejsce na rynku z ponad 14% udziałem. Z kolei Raiffeisen-Leasing Polska S.A., spółka zależna banku, odnotowała wyższą niż na rynku dynamikę wzrostu i w efekcie pod względem wartości przedmiotów oddanych w leasing utrzymała 2. miejsce w Polsce z prawie 8-proc. udziałem w rynku, podał również bank.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.