"Zarząd (...) mając na względzie zarówno stabilną sytuację finansową spółki i zapewnione finansowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych, a także uwzględniając zobowiązania spółki wynikające m.in. z wyemitowanych obligacji, wystąpił do rady nadzorczej spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 w następujący sposób:

- część zysku spółki, w kwocie 9.993.620,00 zł z przeznaczeniem do wypłaty na rzecz akcjonariuszy spółki, co oznacza wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy spółki na poziomie 7,00 zł na jedną akcję;

- pozostała część zysku spółki, w kwocie 15.554.329,06 zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza zaakceptowała powyższy wniosek na dzisiejszym posiedzeniu, podano także.

W ubiegłym roku akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o przeznaczeniu 9,99 mln zł na dywidendę za 2013 r., co dało wypłatę 7,00 zł na akcję.

OT Logistics odnotowało 29,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 27,17 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 25,55 mln zł wobec 25,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Ma dominującą pozycję w transporcie wodnym śródlądowym w Polsce (ponad 80% rynku) i na terenie środkowo-wschodnich Niemiec (ponad 40% rynku). Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2014 r. do grupy dołączyły C.Hartwig Gdynia i jej spółki zależne oraz Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia.