"Jednocześnie spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do rady nadzorczej spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki." - głosi komunikat.

ZCh Police odnotowały 63,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 47,47 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 82,68 mln zł wobec 42,16 mln zł zysku rok wcześniej.

W ubiegłym roku akcjonariusze "Polic" zdecydowali o wypłacie 23,25 mln zł dywidendy z zysku za rok 2013, co dało wypłatę w wysokości 0,31 zł na akcję.