"W ramach subskrypcji przydzielono 25.000 obligacji serii E. Nie było podziału na transze, redukcja nie wystąpiła" - czytamy w komunikacie.

Papiery były obejmowane po cenie 1000 zł. Przydzielono je 1 podmiotowi, podano również.

Wcześniej spółka podawała, że obligacje są niezabezpieczone. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony 26 marca 2018 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą obligację. Posiadaczom obligacji będzie wypłacany co trzy miesiące kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie odsetkowym.

Stawką referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WlBOR (WlBOR 3M). Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża 4,55% oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe w wysokości od 0 do 0,75%, uzależnione od ważności wskaźnika dług netto/EBITDA - zgodnie z warunkami emisji.

Cel emisji nie został określony. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r.