"W ramach pierwszej emisji, emitowanych jest do 25.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A/2015, nie mających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji w wysokości do 25.000.000,00" - czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Oprocentowane będą według stopy procentowej równej w skali roku stopie bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową ustaloną na poziomie 180 pb. Termin wykupu obligacji to 3 kwietnia 2018 r.

Elzab to producent urządzeń elektronicznych, jak m.in. kasy fiskalne.