"W wyniku subskrybowania i opłacenia przez inwestorów wszystkich zaoferowanych 20.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1.000 zł  każda i łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł zarząd emitenta dokonał przydziału tych obligacji na podstawie uchwały nr 2 z dnia 30 marca 2015 r., a tym samym emisja tych obligacji doszła do skutku" - czytamy w komunikacie.

Dzień wykupu to 30 marca 2017 r. Odsetki płatne będą od dnia przydziału co trzy miesiące na ostatni dzień każdego okresu odsetkowego. Stawką referencyjną dla określenia stopy procentowej jest trzymiesięczna stopa bazowa WIBOR (WIBOR 3M), ustalana dla każdego okresu odsetkowego plus marża na poziomie 2,5%.

Work Service S.A. jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Przyłączona ostatnio do grupy spółka IT Kontrakt specjalizuje się w leasingu informatyków i programistów. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments.