"Rada nadzorcza, mając na uwadze plan inwestycyjny spółki na lata 2015-2016 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014 w kwocie 4.947 tys. złotych na kapitał zapasowy i 2.000 tys. zł na wypłatę dywidendy, opiniuje go pozytywnie i wnioskuje do walnego zgromadzenia o przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w sposób zaproponowany przez zarząd" - czytamy w załączniku do projektu uchwały.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w maju 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Feerum sięgnęły 90,64 mln zł w 2013 r.