PKO BP

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała PKO Bankowi Polskiemu zalecenie zatrzymania przez bank całego zysku wypracowanego w 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku, podał PKO BP. >>>> 

ING Bank Śląski  

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję za 2014 r., podał bank. >>>>  

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego powołała na nową kadencję zarząd w dotychczasowym składzie z Małgorzatą Kołakowską jako prezes, podała instytucja.>>>>  

Synthos

Synthos Finance AB (publ) - spółka zależna specjalnego przeznaczenia Synthosa - wyemituje obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro, które docelowo obejmie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podał Synthos. >>>>  

Komputronik 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Komputronika sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW 1 355 600 akcji serii E spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, podał Komputronik. >>>>  

Orco Property Group

Orco Property Group odnotowało 23,62 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 227,03 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Sygnity

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego w kwocie 6,237 mln zł w celu nabycia akcji własnych, których łączna wartość nominalna nie przekracza 20% kapitału zakładowego, podała spółka. >>>>  

LiveChat Software

Liczba klientów LiveChat Software przekroczyła 10 tys., co oznacza realizację, w zakładanym terminie, jednego ze swoich strategicznych celów, poinformował prezes Mariusz Ciepły. Według stanu na 1 kwietnia LiveChat Software miał 10219 klientów - co oznacza, że w ciągu roku zwiększył ich liczbę o 3010. W samym marcu pozyskał 320 klientów netto (wliczając odejścia).  >>>>  

Global Cosmed

Global Cosmed podpisał list intencyjny w sprawie nabycia 100% akcji Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze (GCG). Strony ustaliły zamiar jak najszybszego zamknięcia procesu negocjacyjnego - najpóźniej do 31 grudnia 2015 roku, podał Global Cosmed. >>>>  

Agora 

Agora ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 1 138 380 akcji własnych, stanowiących łącznie nie więcej niż 2,23% kapitału zakładowego, po cenie 12 zł za akcję, podała spółka. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 7 kwietnia, a zakończy 17 kwietnia. >>>>  

Florida Investments. IPO

IPO ustaliło razem z Florida Investments Corp. z siedzibą w Tampa w USA (FL) szczegóły planu dotyczącego transakcji odwrotnego przejęcia (reverse merger) spółki przez FL. W efekcie FL notowana będzie na rynku NewConnect i planuje rozszerzenie działalności operacyjnej o działalność związaną z obsługą procesów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości mieszkaniowych na Florydzie w USA. >>>>  

Wawel Service 

Grupa Wawel Service sfinalizowała emisję obligacji, w ramach której spółka pozyskała 11 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup gruntów pod przyszłe inwestycje, które będą realizowane głównie w Warszawie i Krakowie. W niedalekiej przyszłości deweloper zamierza zadebiutować na GPW, poinformował wiceprezes Grzegorz Zagrabski.>>>> 

Ergis

Ergis stał się powtórnie właścicielem 100% udziałów w Trend Tapety, podała spółka. Celem Ergisu jest odzyskanie swoich pozostałych należności zarówno od poprzedniego inwestora Trend Tapety, jak i tej spółki oraz likwidacja Trend Tapety.>>>>  

GTC 

GTC GK Office Sp. z o.o. - podmiot zależny od Globe Trade Centre (GTC) - zawarł z Kazimierz Office Center Sp. z o.o. - spółką zależną funduszu zarządzanego przez GLL Real Estate Partners - przedwstępną warunkową umowę sprzedaży projektu Kazimierz Office Center w Krakowie, podało GTC. Cena netto za nieruchomość oraz inne prawa i aktywa ruchome objęte umową wynosi 42 mln euro, tj. 171,74 mln zł.>>>>   

Echo Investment 

Echo Investment podpisała umowę na zakup kolejnej działki w sąsiedztwie Galerii Sudeckiej budowanej w Jeleniej Górze, gdzie zrealizuje park handlowy, poinformował dyrektor Działu Centrów Handlowych Echo Investment Marcin Materny.>>>>  

Echo Investment realizuje Galerię Sudecką zgodnie z harmonogramem, poinformował dyrektor Działu Centrów Handlowych Echo Investment Marcin Materny. Otwarcie galerii zaplanowano na wiosnę. >>>>  

Vistula 

Akcjonariusze W.Kruk - spółki należącej do Vistula Group - uchwalili podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 100 tys. zł do kwoty 200 mln zł, podzielonego na 20 mln akcji o wartości nominalnej po 10 zł każda, podała Vistula. Akcje objęła Vistula w zamian za aport w postaci działalności jubilerskiej. >>>>   

Hortico, PNOS

Planująca w tym roku przeniesienie na rynek główny z NewConnect spółka Hortico sfinalizowała przejęcie Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej (PNOS) za 13,52 mln, podała firma. Spółka zakłada wzrost przychodów grupy kapitałowej o blisko 19% w 2015 r. >>>> 

Hortex 

Hortex Holding otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad spółkami Ren i Marywilska oraz przejęcie wspólnej kontroli nad Allfood, Iglomen i Chłodniami Europejskimi, podał Urząd.>>>>  

Inpro 

Inpro wprowadziło do sprzedaży 122 mieszkania i 8 lokali usługowych w ramach budynku C inwestycji Chmielna Park. Budynek jest ostatnim etapem osiedla na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, podała spółka. "Inpro z początkiem kwietnia br. rozpocznie sprzedaż 122 mieszkań i 8 lokali usługowych w ramach budynku C. (...) Planowany koniec inwestycji to 30.10.2016 r. W aktualnej ofercie znajdują się jeszcze 4 mieszkania i 3 lokale usługowe w ramach gotowego już budynku A oraz 41 mieszkań i 17 lokali usługowych i biur w budynku B, którego zakończenie budowy planowane jest na 30.10.2015 r. Powierzchnia mieszkań w inwestycji wynosi od 31,4 m2 do 152,2 m2. Ich cena zaczyna się od 5,9 tys. zł netto za m2" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen 

IKS Solino - spółka zależna PKN Orlen - podpisało umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie systemu monitoringu hydrogeologicznego na terenie Kopalni Soli Mogilno, poinformował Orlen. Wartość inwestycji to ponad 1,5 mln zł. Zakończenie zadania inwestycyjnego planowane jest na III kwartał 2016 roku.

IMC 

Industrial Milk Company (IMC) oczekuje poprawy wyników finansowych w bieżącym roku, a głównym czynnikiem, który wpłynie na wyniki spółki będą skutki dewaluacji hrywny w latach 2014-2015, poinformował agencję ISBnews prezes Alex Lissitsa. >>>>  

Industrial Milk Company (IMC) zamierza w tym roku zredukować dług o 27 mln USD do 100 mln USD na koniec roku, poinformował agencję ISBnews prezes Alex Lissitsa.>>>>  

Alior Bank 

Alior Bank wyemitował 192 950 sztuk sześcioletnich obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 192,95 mln zł, poinformowała spółka.>>>>  

CI Games 

Akcjonariusze CI Games zdecydują o przeznaczeniu zysku spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie netto 1,02 mln zł na fundusz dywidendowy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 28 kwietnia.>>>>   

Impexmetal

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 28 kwietnia. >>>>    

CCC  

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za marzec 2015 r. wyniosły 200,8 mln zł i były wyższe o 7,6% w skali roku, poinformowała spółka. >>>>  

Bio Planet 

Bio Planet, które zadebiutowało dziś na NewConnect, ocenia, że w ciągu 2 do 3 lat może przejść na rynek główny GPW, co mogłoby wiązać się z emisją akcji pod nowy program inwestycyjny, poinformował agencję ISBnews prezes Sylwester Strużyna. >>>> 

LPP 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży LPP w marcu br. wyniosły ok. 377 mln zł i były wyższe o ok. 6% niż rok wcześniej, podała spółka.>>>> 

BZ WBK 

Zarząd Banku Zachodniego WBK otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zatrzymania całego zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku, podał BZ WBK. Bank analizuje obecnie kwestię realizacji powyższego zalecenia KNF. >>>>  

Kerdos 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył czwartek, 2 kwietnia, na pierwszy dzień notowania obligacji Kerdos Group serii I w systemie obrotu na Catalyst, podała spółka. "Zarząd GPW postanowił: 1) określić dzień 2 kwietnia 2015r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 13.224 obligacji na okaziciela serii I spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł każda" - czytamy w komunikacie. Kerdos wyemitował w grudniu ub. roku 13 224 trzyletnich obligacji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 000 zł każda o łącznej wartości 13,22 mln zł.

Getin Holding, Idea Bank  

Getin Holding nie sprzeda akcji Idea Banku w ofercie publicznej, ale będzie uczestniczył w ofercie publicznej Idea Banku poprzez objęcie nowo emitowanych akcji banku, podała spółka.>>>>  

Erbud  

Wiatromill zmniejszył wartość umowy z konsorcjum Erbudu, PBDI (spółki zależnej Erbudu w 94%) oraz Electrum na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury dla projektu budowy farmy wiatrowej w miejscowościach Banie i Kozielice do 157,2 mln zł z 250,74 mln zł, podał Erbud.

Qumak 

Qumak zawarł ugodę ze Skarbem Państwa, na mocy której otrzyma od Komendy Głównej Policji 2,7 mln zł, tytułem nieuregulowanej dotąd należności za ostatni etap przebudowy budynku Komendy Głównej Policji, podała spółka.>>>> 

Agora 

Agora odnotowała 12,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>