Jak podano w komunikacie, Ergis negocjował warunkową umowę odkupienia spółki Trend Tapety (poprzednia nazwa Tapety Ergis Sp. z o.o.) prowadzonych z inwestorem, który w 2012 roku zakupił od Ergisu Tapety Ergis Sp. z o.o.

"Wola podpisania umowy odkupienia spółki wynikała z faktu, że działania nowego inwestora tworzyły zagrożenie nieodzyskania przez emitenta wierzytelności wynikających z zawartych z nim i ze spółką Trend Tapety umów. W ramach tych rozmów podpisano w dniu 30 czerwca 2014 roku z inwestorem umowę warunkowego odkupienia przez Ergis udziałów w spółce Trend Tapety Sp. z o.o., przy czym warunek rozwiązujący polegał na znalezieniu przez inwestora nowego nabywcy udziałów w Trend Tapety Sp z. o.o. za akceptowalną przez Ergis cenę. Umowa ta nie była umową znaczącą w rozumieniu obowiązków informacyjnych" - czytamy w komunikacie.

"W tym samym czasie spółka Trend Tapety podjęła rozmowy z partnerem zagranicznym w sprawie zbycia na jego rzecz biznesu tapet. Rozmowy te zakończyły się sprzedażą znaczącej części zapasów, wzorów tapet i wynikających z nich praw oraz przejęciem przez kupującego obowiązków Trend Tapety, wynikających z wcześniejszych dostaw towarów do głównych klientów spółki. Całość wpływów posłużyła na spłacenie zobowiązań wobec Ergis. Warunek rozwiązujący nie został zrealizowany i z upływem dnia 31 marca 2015 roku emitent właścicielem 100% udziałów w Trend Tapety Sp. z. o.o." - czytamy dalej.

Ergis podkreśla, że zawiązane w 2013 i 2014 roku rezerwy są wystarczające na pokrycie ewentualnych strat wynikających z procesu sprzedaży, odkupienia i likwidacji spółki, a operacje te nie będą miały wpływu na wyniki finansowe grupy Ergis w 2015 roku i kolejnych latach.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2014 roku przychody grupy przekroczyły 667 mln zł.