"Zwyczajne walne zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu i opinią rady nadzorczej, wyraża zgodę na przeznaczenie kwoty 705 719 950,65 zł na wypłatę dywidendy (1,65 zł na 1 akcję). Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych" - czytamy w projektach.

ZWZ ustali także dzień dywidendy na 16 czerwca 2015 r. i termin wypłaty dywidendy na 8 lipca 2015 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 615,90 mln zł, tj. 1,44 zł na dywidendę z zysku za 2013 r..

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.