"Zawarcie tych transakcji sprzedaży stanowi wykonanie umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 28 sierpnia 2014 r. pomiędzy Redan SA, TXM SA a 21 Concordia 1 s.a r.l." - czytamy w komunikacie.

Z umowy inwestycyjnej wynikało prawo inwestora do zakupu od Redanu 158.388 akcji. 2 kwietnia 2015 r. Redan otrzymał oświadczenie inwestora o zamiarze realizacji tej opcji, w którym inwestor wskazał podmioty, które mają kupić akcje - są to: Hindenfield Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (73 500 akcji), Mezzo Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (73 500 akcji) oraz BBT Distribution Trade Group Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr - (11 388 akcji).

"W dniu 2 kwietnia 2015 r. zostały zawarte umowy sprzedaży akcji sprzedawanych pomiędzy Redan a podmiotami wskazanymi. Łącznie podmioty wskazane kupiły 158.388 Akcji Sprzedawanych za łączną kwotę 14 999 343,60 zł. Umowy sprzedaży zostały zawarte pod warunkiem zawieszającym dokonania pełnej zapłaty za nabywane akcje sprzedawane. W przypadku Podmiotów Wskazanych: Hindenfield Holding Limited i Mezzo Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapłata ceny nastąpiła w dniu 2 kwietnia 2015 r. Natomiast w przypadku BBT Distribution Trade Group Limited zapłata ceny nastąpi do dnia 7 kwietnia 2015 roku" - czytamy dalej.

Akcje sprzedawane są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z nich uprawnia do wykonywania dwóch głosów na walnych zgromadzeniach TXM. Każda akcja sprzedawana ma wartość nominalną 40,00 zł. Łącznie akcje stanowią 10,76% kapitału zakładowego TXM i uprawniają do wykonywania 10,76% głosów na walnych zgromadzeniach TXM, podano także w materiale.

"Łączna wartość akcji sprzedawanych w Redan SA wynosiła 16 472 353 zł. Wynikała ona jednak z transakcji nabycia akcji sprzedawanych od spółki zależnej (o czym emitent informował w raport cie bieżącym nr 51/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.), która objęła akcje sprzedawane po wartości nominalnej wynoszącej łącznie 6 335 520 zł. Zgodnie z MSSF 10 w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Redan powyższe transakcje nie będą wykazane, gdyż jako sprzedaż udziałów niekontrolujących wpłyną bezpośrednio na zmianę kapitałów własnych Grupy Redan" - napisano dalej w komunikacie.

Po zawarciu powyższych transakcji sprzedaży Redan posiada 943 824 akcji TXM, stanowiących 64,12% kapitału zakładowego TXM i uprawniających do wykonywania tyluż głosów na walnych zgromadzeniach TXM. "Intencją Redan SA nie jest sprzedawanie kolejnych akcji TXM i zachowanie kontroli nad tą spółką" - podkreślono w materiale.

W marcu br. przedstawiciele Redanu zapowiadali, że spółka zamierza złożyć w połowie roku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny swojej spółki TXM (dawniej Adesso) w związku z planowanym upublicznieniem. Wartość oferty sięgnie kilkadziesiąt milionów złotych, a debiut na GPW nastąpi do końca tego roku.

Na koniec 2014 r. sieć dyskontowa TXM liczyła 309 sklepów, w tym 4 za granicą.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.