"Zamiarem zarządu jest rekomendowanie w przyszłości walnemu zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych poniżej, w kwocie co najmniej na poziomie 100% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Masterlease za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem obowiązujących ograniczeń dotyczących wypłaty dywidendy oraz z zastrzeżeniem dokonania transakcji akwizycyjnej floty pojazdów o rozmiarze przekraczającym 4 tysiące pojazdów" - czytamy w komunikacie.

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy może jednak w miarę potrzeby podlegać przeglądowi przez zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu różnych czynników dotyczących grupy, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu płynności, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie, podkreśla firma.

Projekt uchwały o wypłacie dywidendy będzie ponadto każdorazowo rozpatrywany przez walne zgromadzenie.

W połowie marca spółka podała, że jej akcjonariusze zdecydują o wniosku zarządu o przeznaczeniu kwoty 42,99 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 3,61 zł na akcję, na walnym zgromadzeniu zwołanym na 10 kwietnia.

Kilka dni wcześniej prezes PCM Jerzy Kobyliński informował, że spółka nadal widzi możliwość wypłaty dywidendy w wysokości 100% zysku netto za 2014 rok. Wcześniej w liście do akcjonariuszy i inwestorów Kobyliński napisał, że - zgodnie z zapowiedziami z okresu oferty publicznej - zarząd będzie wnioskował o przeznaczenie dla akcjonariuszy kwoty na poziomie 75% zysku netto osiągniętego w 2014 roku przez spółkę Prime Car Management S.A., który wyniósł 57,4 mln zł.

Prime Car Management odnotował 62,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 43,99 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 57,44 mln zł wobec 43,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Prime Car Management jest jednostką dominująca grupy kapitałowej działającej na rynku flotowym pod marką Masterlease. Spółka prowadzi działalność w zakresie leasingu pojazdów i zarządzania flotą. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą także spółki: Futura Leasing, Masterlease oraz Futura Prime.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management (CFM). Grupa podaje, że pod względem liczebności floty pojazdów jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą w Polsce oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe.