"Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2014, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania rady nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku, [ZWZ] postanawia podzielić zysk spółki za rok obrotowy 2014 w następujący sposób: - kwotę 4 263 tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł za jedną akcję, - pozostałą część zysku spółki w kwocie 4 825 tys. zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy" – czytamy w projektach uchwał.

Zarząd Vistalu Gdynia zarekomendował kilka dni temu przeznaczenie na dywidendę równowartości 35% skonsolidowanego zysku netto za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,30 zł na akcję i zapowiadał, że planuje pozostanie spółką dywidendową także w kolejnych latach.

Zysk netto grupy w 2014 roku wyniósł 12,3 mln zł wobec 20,4 mln zł rok wcześniej. Zysk netto grupy, nieuwzględniający jednorazowego odpisu na należności odsetkowe w wysokości 3 mln zł w 2014 roku osiągnął poziom 15,3 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 13% w porównaniu do zysku za 2013 rok oczyszczonego ze zdarzeń jednorazowych, wynoszącego 13,6 mln zł.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.