"Zwyczajne walne zgromadzenie dzieli zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku 2014, w wysokości 4 006 986,60 zł, w sposób następujący: 1) kwotę 4 002 819,60 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda); 2) wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 1,56 zł; 3) kwotę 4 167,00 zł wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przeznacza na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projektach uchwał.

Dzień dywidendy ma być wyznaczony na 20 maja, a termin wypłaty dywidendy - na 4 czerwca 2015 r., podano także.

Pragma Faktoring należy do grupy kapitałowej Pragma Inkaso działającej w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business, notowanej na GPW od 2010 r.