"Zarząd banku proponuje dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 w kwocie 1 994 631 702,59 zł przeznaczając na kapitał rezerwowy kwotę 1 041 980 176,19 zł, a pozostałą część zysku netto w kwocie 952 651 526,40 zł pozostawić niepodzieloną" - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza banku pozytywnie oceniła wniosek zarządu. Decyzję w sprawie podziału zysku podejmie walne zgromadzenie zwołane na 23 kwietnia 2015 r.

Na początku kwietnia BZ WBK informował o otrzymaniu od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenia zatrzymania całego zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku. Wcześniej w projektach uchwał na walne zgromadzenie przewidziano przeznaczenie 952,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 9,60 zł na akcję.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Aktywa BZ WBK wyniosły 134,50 mld zł na koniec 2014 r.