Według komunikatu, na powyższą kwotę składa się cały zysk wypracowany w roku 2014 w wysokości 2 715 356,89 zł, kwota 366 563,24 zł pochodząca z likwidacji "Programu Motywacyjnego spółki ES-System" oraz kwota 11 920 352,82 zł pochodząca z kapitału zapasowego. Wniosek ten w ocenie rady nie wpłynie na plany rozwoju spółki.

"Rada nadzorcza rekomenduje walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 i wypłaty dywidendy w brzmieniu zaproponowanym przez radę.
- liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy: 42 863 637
- wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję: 0,35 zł
- dzień dywidendy: 30 czerwca 2015 r.
- termin wypłaty dywidendy: 14 lipca 2015 r." - podano również.

Wczoraj zarząd Es-System podał, że zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 2,14 mln zł dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 i z likwidacji programu motywacyjnego, co dałoby 0,05 zł dywidendy na akcję.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 166 mln zł w 2013 r.

W okresie 2014 r. spółka miała 6,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 169,02 mln zł w porównaniu z 166,42 mln zł rok wcześniej.