"Zarząd (...) informuje, o dokonaniu w dniu 13.04.2015 r. całej zaplanowanej emisji tj. 3.000 sztuk obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, uprawniających wyłącznie do świadczeń pieniężnych, niezabezpieczonych o okresie zapadalności 3 lata, o jednostkowej wartości nominalnej równej 10.000,00 zł i łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji 30.000.000,00 zł" – czytamy w komunikacie.

Obligacje zostały wyemitowane za pośrednictwem DM BPS. Oprocentowanie ustalone zostało na poziomie WIBOR 6 miesięczny plus stała marża w wysokości 4,5% , a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji nie później niż do 15.04.2018 r.

"Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2014 r zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym emitenta za okres od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. wyniosła 1.554.000,00 zł" – podano również.

Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego, z roczną produkcją ponad 2,2 mln GJ ciepła.