"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Pelion S.A., na mocy uchwały nr 4 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, postanowiło przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w kwocie 228 013 489,02 zł w ten sposób, że kwota będąca iloczynem ilości akcji w kapitale zakładowym spółki, z wyłączeniem nabytych przez spółkę akcji własnych, oraz kwoty 2,00 zł stanowiącej wysokość dywidendy należnej za jedną akcję spółki, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w uchwale.

Jednocześnie zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło, że dniem dywidendy jest 4 maja, zaś dniem wypłaty dywidendy - 20 maja 2015 r., podano także.

Na dzień podjęcia uchwały uprawnionych do dywidendy było 11.185.575 akcji z wyłączeniem 39.861 akcji własnych nabytych przez spółkę w celu umorzenia.

"Łączna wysokość dywidendy przypadająca na akcje wynosi 22 291 428,00 zł" - czytamy także.

W ub.r. akcjonariusze Pelionu zdecydowali o wypłacie 3,00 zł dywidendy za akcję.

Pelion odnotował 55,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 100,17 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 228,01 mln zł wobec 63,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności grupy.