Centrum Wsparcia Przedsiębiorców przy organizacji Pracodawcy RP (CWP) szacuje, że ponad 65 proc. problemów związanych z wydajnością w pracy wynika z napiętych relacji między pracownikami  oraz pracownikami a pracodawcami - a nie z deficytu w indywidualnych umiejętnościach i motywacji pracowników, poinformował Arkadiusz Pączka z organizacji Pracodawcy RP.

"Dialog społeczny w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Polsce nie należy do najłatwiejszych, co pokazują ostatnie przykłady niepokojów społecznych w dużych zakładach pracy (np. JSW, Kompania Węglowa), ale i nie tylko. Na dialog społeczny patrzymy również przez pryzmat pracodawców i pracowników z sektora małych i średnich firm. Dotychczasowe doświadczenia oraz wyniki badań potwierdzają, że lepszym rozwiązaniem jest zapobieganie konfliktom oraz wykorzystanie polubownych metod rozwiązywania konfliktów aniżeli pójście w stronę konfrontacji: strajków czy też spraw sądowych" - powiedział Pączka podczas seminarium "Jak zapobiegać i rozwiązywać konflikty w otoczeniu firmy".

Jak podkreślił, według danych z raportu Banku Światowego "Doing Business 2014", średni czas przygotowania i przeprowadzenia postępowań sądowych wynosi w Polsce 540 dni, a średni czas na wykonanie wyroku - 145 dni. Średni czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji wynosi prawie 5 miesięcy. Liczba niezałatwionych spraw przekracza 2 mln. To pokazuje skalę niezałatwionych spraw, które generują kolejne problemy natury ekonomicznej, psychologicznej i społecznej.

"Tymczasem w USA, najpotężniejszej gospodarce świata, tylko 5 proc. spraw zgłoszonych do sądu trafia na wokandę - reszta rozwiązywana jest polubownie. Znacznie ogranicza to koszty finansowe i czasowe firm oraz pracowników. Co więcej, ma tu zastosowanie klasyczna zasada "win-win" w przeciwieństwie do niepewnej zasady dla każdej ze stron: "wygrywający bierze wszystko"- wskazał przedstawiciel Pracodawców RP.

Zaznacza w efekcie, że ideą powstania Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP jest stworzenie miejsca, gdzie pracodawcy i pracownicy będą mogli się spotkać i zażegnać wszystkim realnym zagrożeniom wystąpienia konfliktów, które negatywnie wpływają na otoczenie firmy.

"Szerokiemu spectrum działalności naszego Centrum przyświeca idea zapobiegania konfliktom na wszystkich możliwych płaszczyznach, a w przypadku ich wystąpienia chcemy pomagać w ich rozwiązywaniu. W jego ramach przygotowaliśmy kilka instrumentów (bezpłatnych usług), które mają za zadanie zbliżyć nas do standardów obowiązujących w lepiej rozwiniętych gospodarkach. W tym celu zaangażowaliśmy wysokiej klasy ekspertów prawników, mediatorów i psychologów. Jedną z najważniejszych usług w ramach naszego projektu są mediacje" - wskazuje Pączka.

Projekt "Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP - dialog społeczny poprzez mediacje" jest realizowany w ramach poddziałania 5.5.2 POKL w ramach umowy pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a Pracodawcami RP. Ma na celu dostarczanie wiedzy przedsiębiorcom i pracownikom z zakresu różnych dziedzin prawa oraz praktyki postępowania w relacjach na pograniczu spraw pracowniczych, gospodarczych i administracyjnych.

Centrum Wsparcia Przedsiębiorców to jednostka organizacyjna Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zajmująca się prewencją konfliktów, diagnozowaniem i rozwiązywaniem konfliktów związanych z działalnością pracodawców. CWP powstało w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP - dialog społeczny poprzez mediacje" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.