"Zwyczajne walne zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA uchwala, że zysk BNP Paribas Banku Polska SA po opodatkowaniu (wynik finansowy netto), który za zakończony rok obrotowy 2014 wyniósł 137 111 646,32 złotych, przeznacza się w następujący sposób:

- część zysku w wysokości 11 000 000 zł przekazać na kapitał zapasowy,
- część zysku w wysokości 116 339 385,40 zł przekazać na fundusz ogólnego ryzyka,
- część zysku w wysokości 9 772 260,92 zł przekazać na pokrycie kosztów emisji akcji" – czytamy w uchwale walnego.

BNP Paribas Bank Polska odnotował 103,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 102,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 137,11 mln zł wobec 86,27 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska należy do grupy BNP Paribas, wiodącej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. Grupa BNP Paribas prowadzi działalność w zakresie m.in. bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej oraz zarządzania aktywami i majątkiem.