"Zwyczajne walne zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia podzielić zysk netto spółki za rok obrachunkowy 2014 w kwocie 25 547 949,06 zł, w ten sposób, że: część zysku spółki, w kwocie 9 993 620,00 zł  zostanie przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy spółki, co oznacza wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy spółki na poziomie 7,00 zł na jedną akcję; pozostała część zysku Spółki, w kwocie 15 554 329,06 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki." - czytamy w przyjętej uchwale.

Dzień dywidendy ustalono na 4 maja 2015 r., a dzień wypłaty dywidendy na 19 maja 2015 r., wynika także z uchwał.

W ubiegłym roku akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o przeznaczeniu 9,99 mln zł na dywidendę za 2013 r., co dało wypłatę 7,00 zł na akcję.

OT Logistics odnotowało 29,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 27,17 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 25,55 mln zł wobec 25,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Ma dominującą pozycję w transporcie wodnym śródlądowym w Polsce (ponad 80% rynku) i na terenie środkowo-wschodnich Niemiec (ponad 40% rynku). Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2014 r. do grupy dołączyły C.Hartwig Gdynia i jej spółki zależne oraz Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia.