"Rekomendacja wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej na koniec 2015 roku dywidendy udzielana jest pod warunkiem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wykazującego zysk za rok obrotowy 2014 oraz wykazaniu zysku w sprawozdaniu finansowym za pierwsze 6 miesięcy 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Rekomendacje zarządu zostaną przedłożone radzie nadzorczej oraz zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, podano również.

DTP odnotowało 24,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 24,84 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 0,32 mln zł wobec 2,40 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawowym obszarem działalności spółek z grupy DTP S.A. jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.