"Przy znacznie szybszym tempie wzrostu powtarzalnych dochodów grupy (z pominięciem jednorazowego zysku w wysokości 523 mln zł) w porównaniu z kosztami (odpowiednio: o 28,3% r/r i 16,9% r/r), wskaźnik efektywności kosztowej grupy uległ poprawie, zmniejszając się z 49,2% w I kwartale 2014 r. do poziomu 44,8% w I kwartale 2015 r." - czytamy w raporcie.

Po dodatkowej korekcie o koszty integracji, wskaźnik ten wyniósł 44,2% wobec 45,8% w okresie porównywalnym, podano także.

Dochody ogółem grupy wyniosły 2 373,4 mln zł i zwiększyły o 64,5% r/r, a po wyłączeniu jednorazowych zysków na udziałach w podmiotach powiązanych w wysokości 523 mln zł (w efekcie częściowej sprzedaży udziałów w spółkach BZ WBK-Aviva i utracie kontroli nad tymi podmiotami) były wyższe o 28,3%.

Wynik z odsetek osiągnął wartość 1 050,2 mln zł i zwiększył się o 21,0% r/r. Marża odsetkowa netto pozostała stabilna i wyniosła 3,59% w I kw. 2015 r. wobec 3,60% w I kw. 2014 r.

"Rezultat ten osiągnięto w otoczeniu malejących stop procentowych (dwie obniżki stopy referencyjnej NBP, tj. w październiku 2014 r. i w marcu 2015 r., łącznie o 100 pb) dzięki poszerzeniu zakresu konsolidacji o grupę SCB S.A. Eliminując jej wkład, marża odsetkowa netto uległa zawężeniu w wyniku spadku przychodów odsetkowych z portfela należności kredytowych, zwłaszcza detalicznych" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu prowizji za I kw. 2015 r. wyniósł 459,2 mln zł i był wyższy o 3,9% r/r.

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyniósł w I kw. 2015 r. 187,6 mln zł i zwiększył się w skali roku o 148,5 mln zł. Wynik handlowy osiągnął wartość dodatnią na poziomie 80,6 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku odnotowano stratę w wysokości 6,8 mln zł.
Całkowite koszty grupy osiągnęły poziom 829,1 mln zł w I kwartale i były wyższe o 16,9% r/r.

"Po wyłączeniu kosztów integracji (12,1 mln zł za I kwartał 2015 r. i 48,4 mln zł w okresie porównywalnym), kosztów operacyjnych grupy SCB oraz spółek BZ WBK-Aviva TUO i BZ WBK-Aviva TUnŻ , a także amortyzacji powstałej w procesie alokacji ceny nabycia ww. towarzystw ubezpieczeniowych (21,1 mln zł za I kwartał 2014 r.) i korekty wynikającej z utraty kontroli (6,2 mln zł w I kwartale 2015 r.), porównywalne koszty ogółem wzrosły o 5,6% r/r" - czytamy także.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,3% (wobec 16,6% na 31 marca 2014 r.), a 14,1% po wyłączeniu skutków transakcji sprzedaży spółek BZ WBK-Aviva.

Współczynnik kapitałowy wyniósł 12,81% według CRD IV/CRR (wobec 12,91% na 31 grudnia 2014 r. oraz 13,79% na 31 marca 2014 r.).