"Porozumienie nie ma charakteru wiążącego i wyraża jedynie intencje stron. Zastępuje ono wszelkie wcześniejsze ustalenia między Biolotu i Mabion, a okres jego obowiązywania ustalono na rok. Porozumienie zostało podpisane na potrzeby procesu mającego na celu ustanowienie PDP (Partnership for Productive Development, tj. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, polegającego na wykorzystaniu wsparcia publicznego w Brazylii na potrzeby lokalnych inwestycji, podnoszenia poziomu kultury przemysłowej i lokalnego wytwarzania strategicznych dla gospodarki produktów), w ramach którego Strony zamierzają podjąć ww. współpracę na terenie Brazylii" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z treścią porozumienia, Biolotus podtrzymuje deklarację podejmowania działań mających na celu rejestrację i komercjalizację leku MabionCD20 na terenie Brazylii oraz wybudowania na terenie tego kraju fabryki i laboratorium analitycznego w celu wytwarzania leku MabionCD20 oraz innych produktów. Z kolei Mabion deklaruje udzielenie Biolotusowi oraz instytucjom przez ten podmiot wskazanym wyłącznej licencji na używanie technologii Mabion na potrzeby uzyskania wymaganych zgód w celu komercjalizacji leku MabionCD20 na terenie Brazylii w ramach PDP.

Strony postanowiły, że:

- Mabion zamierza udzielić Biolotus na okres roku: praw i licencji (które mogą być przekazane podmiotom zależnym Biolotus, jednostkom rządowym lub podmiotom partnerskim Biolotus) w celu uzyskania zgody regulatora brazylijskiego (ANVISA) oraz komercjalizacji leku MabionCD20 na terenie Brazylii (co zgodnie z porozumieniem będzie skutkowało wyłącznością Mabion na komercjalizację w ramach PDP leku MabionCD20 na terenie Brazylii oraz na jego dostarczania Biolotus przez okres 40 lat); licencji dotyczącej technologii wytwarzania leku MabioCD20 umożliwiającej jego produkcję w fabryce i laboratorium, które mają zostać wybudowane przez Biolotus; prawa do zatrzymania przez Biolotus wszelkich praw, tytułów, udziałów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej posiadanych przez Biolotus w trakcie obowiązywania porozumienia, przy czym Biolotus powinien bezwarunkowo i nieodwracalnie przekazać i przenieść nieodpłatnie na Mabion wszelkie tytuły prawa, udziały, know-how oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej opracowane przez Biolotus lub jego pomioty zależne w oparciu lub w związku z lekiem MabionCD20 lub technologiami przekazanymi Biolotus na podstawie porozumienia. 

>>> Czytaj też: Mabion ma list intencyjny z Biolotus dotyczący współpracy na terenie Brazylii

- Strony zamierzają podpisać nowe porozumienie licencyjne określające warunki finansowe i technologiczne współpracy oraz inne kwestie z nią związane, w szczególności dotyczące dostaw leku MabionCD20 dla Biolotus (w tym minimalnego ich poziomu), tworzenia nowych lokacji do wytwarzania leku MabionCD20, standardów technicznych oraz monitorowania niekorzystnych okoliczności.

- W ramach umowy, w razie uzyskania PDP, Mabion przez okres 10 lat będzie wyłącznym dostawcą leku biopodobnego do Rituximab dla Biolotus lub podmiotów wskazanych przez Biolotus, a Biolotus wyłącznym dystrybutorem tego leku. W tym czasie umowa przewiduje proces transferu technologii do Biolotus. Umowa przewiduje również współpracę w zakresie komercjalizacji innych leków rozwijanych przez spółkę.

- Jakiekolwiek istotne naruszenie porozumienia i nieusunięcie tych naruszeń (zgodnie z postanowieniami porozumienia), jak również niewypłacalność którejkolwiek ze stron oraz niepowodzenie w uzyskaniu odpowiednich zgód rządowych lub unieważnienie PDP skutkować mogą w każdej chwili unieważnieniem porozumienia przez każdą ze stron.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy. 

>>> Czytaj też: Mabion ma umowę na badania nad chłoniakiem w 8 krajach wartą 1,5 mln euro