"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w prawie podziału zysku netto za 2014 rok. Zgodnie z w/w uchwałą osiągnięty w 2014 roku zysk netto spółki w kwocie 25.547.747,93 zł przeznacza się na:

- na wypłatę dywidendy - kwotę 10 groszy na jedną akcję uprawnioną do dywidendy,
- pozostałą kwotę, stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą zysku netto spółki za 2014 rok a kwotą wypłaconą tytułem dywidendy, na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Walne zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na 2 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 23 lipca 2015 roku, podano także.

Boryszew odnotował 109,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 10,13 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto na działalności kontynuowanej ogółem wyniósł 146,61 mln zł wobec 34,25 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 25,55 mln zł wobec 1,20 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.