Wynik finansowy netto działu I wyniósł 3,13 mld zł i w porównaniu z rokiem 2013 wzrósł o 11,31%.  Wynik finansowy netto działu II osiągnął wartość 3,67 mld zł i w odniesieniu do roku 2013 spadł o 39,96 proc.

W okresie czterech kwartałów 2014 roku składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń wyniosła 54,92 mld zł i była o 5,09 proc. (2,95 mld zł) niższa, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Powyższe wynika z obserwowanego spadku przypisu składki w dziale I.

Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 28,67 mld zł i była niższa o 8,31 proc. (o 2,60 mld zł) w skali roku. W strukturze ubezpieczeń działu I przeważały ubezpieczenia z grupy 3, stanowiące 43,98 proc. składki działu.

Wysokość składki przypisanej brutto zakładów działu II po IV kwartałach 2014 r. wyniosła 26,25 mld zł i w porównywaniu ze składką w analogicznym okresie 2013 r. spadła o 1,31 proc. (o 0,35 mld zł). W strukturze ubezpieczeń bezpośrednich działu II dominują ubezpieczenia komunikacyjne stanowiące łącznie 51,86 proc. składki działu. 

>>> Czytaj też: Unikanie policji nie wystarczy. Coraz trudniej ukryć brak polisy OC

Przychody z działalności lokacyjnej, z lokat na ryzyko zakładu ubezpieczeń oraz na ryzyko ubezpieczających, w okresie czterech kwartałów 2014 r. wyniosły 11,94 mld zł, co stanowiło spadek o 15,98 proc. (tj. o 2,27 mld zł) w porównaniu z rokiem ubiegłym

Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w okresie czterech kwartałów 2014 r. wyniosły 64,76 mld zł.

"Główną pozycję kosztów zakładów ubezpieczeń stanowiły koszty związane z wypłatą odszkodowań i świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia. W okresie czterech kwartałów 2014 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły w ujęciu brutto 34,17 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów. W porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. wartość ta zmniejszyła się o 2,64 mld zł, czyli o 7,18 proc." - podała Komisja.

W dziale I wypłacone zostały odszkodowania i świadczenia brutto w wysokości 20,36 mld zł (59,57 proc. łącznych świadczeń brutto sektora ubezpieczeń), co stanowi kwotę o 2,73 mld zł (o 11,84 proc.) niższą niż w analogicznym okresie 2013 r. W dziale II odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wyniosły 13,81 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. ich wartość wzrosła o 0,67 proc., czyli o 0,09 mld zł.

W trakcie czterech kwartałów 2014 r. koszty akwizycji w zakładach ubezpieczeń ogółem osiągnęły kwotę 11,11 mld zł i były wyższe o 6,55 proc. (tj. o 0,68 mld zł) w stosunku do czterech kwartałów 2013 r.

Zysk techniczny wyniósł 4,05 mld zł, co stanowiło spadek o 4,96 proc. w skali roku.

W dziale ubezpieczeń na życie zysk techniczny wyniósł 3,30 mld zł (wzrost o 9,75 proc. r/r).  W dziale ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych zysk techniczny spadł o 40,17 proc. w skali roku.

Wartość aktywów zakładów ubezpieczeń na koniec czterech kwartałów 2014 r. wyniosła 178,63 mld zł i wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 6,82 proc., tj. o 11,40 mld zł.

Wartość kapitałów własnych zakładów ubezpieczeń na koniec czterech kwartałów 2014 r. wyniosła 34,68 mld zł i w odniesieniu do roku 2013 zwiększyła się o 3,38 proc., tj. o 1,13 mld zł.

Wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto zakładów ubezpieczeń na życie na koniec roku 2014 wyniosła 86,54 mld zł. W porównaniu z rokiem 2013 stanowiło to wzrost rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto o 3,36 proc.

Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi ukształtował się na koniec czterech kwartałów 2014 r. na poziomie 345,56 proc., co oznacza spadek o 11,7 p.p. w porównaniu z rokiem 2013.

Na koniec 2014 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 59 krajowych zakładów ubezpieczeń - 28 zakładów ubezpieczeń działu I (ubezpieczenia na życie) i 30 zakładów ubezpieczeń działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe) oraz 1 zakład reasekuracji (PTR S.A.). 

>>> Polecamy: Kokosy w firmach zagranicznych. Ile można zarobić w ubezpieczeniach?