"Pomimo odnotowanej na koniec 2014 r. wysokiej skonsolidowanej straty finansowej, aktualna sytuacja finansowa grupy kapitałowej WDM pozostaje nadal stabilna. Świadczy o tym utrzymujący się pomimo straty wysoki udział wartości kapitałów własnych w ogólnej strukturze pasywów grupy na koniec 2014 r. (ok. 79%), a także wysoka wartość płynnych aktywów w majątku grupy (głównie posiadane instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu oraz środki pieniężne), które ponad 4-krotnie przewyższają łączną wartość zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania grupy" - czytamy w sprawozdaniu z działalności w 2014 r.

Strata operacyjna wyniosła 14,64 mln zł wobec 19,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody całkowite (przychody z działalności maklerskiej powiększone o przychody z instrumentów finansowych, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe) sięgnęły 22,74 mln zł w 2014 r. wobec 40,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2014 r. wyniosła 0,48 mln zł wobec 0,60 mln zł straty rok wcześniej.

Dom Maklerski WDM S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, która na dzień 31 grudnia 2014 r. składała się z następujących podmiotów: WDM Autoryzowany Doradca, WDM Inwestycje, WDM Capital (obecnie Everest Investments), WDM Capital USA, Astoria Capital, Arkadia (obecnie Everest Investments Holding), Perma-Fix Technologies Europe, Verisante Technology Europe, Cardiogenics Poland, HydroPhi Technologies Europe S.A. oraz HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o.