"Zwyczajne walne zgromadzenie Akcjonariuszy Neuca S.A.(...) zysk netto spółki wynoszący 27 627 309 zł 71 gr., wypracowany w roku obrotowym 2014, postanawia podzielić w ten sposób, że kwotę 19 830 382 zł 45 gr., przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki w wysokości 4 zł 33 gr. brutto na każdą akcję, kwotę 1 107 027 zł 00 gr., przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku aktualizacji wyniku finansowego za lata ubiegłe, a pozostałą kwotę w wysokości 6 689 900 zł 26 gr. przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale ZWZ.

Dzień dywidendy wyznaczono na 21 maja, a termin jej wypłaty - na 11 czerwca 2015 r., wynika również z uchwały.

W ubiegłym roku akcjonariusze Neuki zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 17,28 mln zł, tj. 3,80 zł na akcję, z zysku za 2013 r. 

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2014 r. wyniósł 30,1%.