"Po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie podziału zysku netto spółki Kruk S.A. za 2014 rok, zwyczajne walne zgromadzenie Kruk S.A. postanawia zysk netto spółki za 2014 rok w wysokości 311 382 376,38 zł przeznaczyć na:

1. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 1,50 zł na jedną akcję, to jest w kwocie 25 937 659,50 zł;

2. w pozostałej części, tj. w kwocie 285 444 716,88 zł zysk netto spółki za rok obrotowy 2014 przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku ustala się na dzień 1 lipca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 lipca 2015 roku, podano także.

Kruk odnotował 151,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 97,75 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 311,38 mln zł wobec 17,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.