ATM Grupa 

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 13,48 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,16 zł na jedną akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

PZU, Alior Bank

 PZU zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,25% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł, poinformował prezes Andrzej Klesyk. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 89,25 zł. Transakcja ma wyłącznie charakter finansowy, ale PZU chce być konsolidatorem rynku bankowego. >>>>  

Pomimo podpisanej przedwstępnej umowy nabycia pakietu 25,25% akcji Alior Banku PZU nie wycofa się z aktualnej rekomendacji co do dywidendy i nie zamierza radykalnie zmieniać polityki dywidendowej, poinformował prezes Andrzej Klesyk. >>>>  

Bank BPH

Akcjonariusze Banku BPH zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku BPH S.A. zysk za rok 2014 w kwocie 115 260 109,18 zł przeznacza się na kapitał zapasowy banku" - czytamy w uchwale walnego. 

Mediatel  

Akcjonariusze Mediatela zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z uchwał podjętych podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk netto spółki w wysokości 104 771,85 zł za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z wnioskiem zarządu spółki oraz opinią rady nadzorczej spółki, na pokrycie straty z poprzedniego roku obrotowego" - czytamy w uchwale.

Petrolinvest 

Petrolinvest zmienił termin zakończenia działań zmierzających do usunięcia z listy alertów na 24 września br., podała spółka. >>>>  

Altus TFI 

Akcjonariusze Altus TFI zdecydowali o upoważnieniu zarządu spółki do nabycia do 2,16 mln akcji własnych za maksymalnie 32,4 mln zł w ramach środków z kapitału rezerwowego, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>  

Hawe 


W związku z przypadającym 29 maja br. terminem wykupu obligacji serii J_02 o wartości nominalnej 8 mln zł oraz J_04 o wartości 2 mln zł, Hawe zaoferowało inwestorom posiadającym te papierów obligacje serii L_01, poinformowała spółka. Środki z emisji obligacji serii J_02 i J_04 zostały przeznaczone m.in. na kapitał obrotowy związany z realizacją kontraktu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Jak podała spółka, powodem opóźnienia wykupu obligacji jest dysproporcja pomiędzy stopniem rozliczenia i realizacji projektów finansowanych z ich emisji oraz opóźnienia w rozliczeniach.

Ronson 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił określić 2 czerwca br. jako dzień pierwszego notowana na Catalyst 15 500 obligacji serii J Ronson Europe o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podała giełda.

Agrowill  

Agrowill Group odnotował 0,55 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 9,43 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ronson 

Ronson Development rozpoczął sprzedaż 151 mieszkań w drugim etapie inwestycji Kamienica Jeżyce w Poznaniu, podała spółka. Oddanie mieszkań zaplanowane jest na IV kwartał 2016 r. "Ogromne zainteresowanie klientów z jakim spotkał się pierwszy etap Kamienicy Jeżyce skłoniło nas do przyspieszenia decyzji o rozpoczęciu sprzedaży kolejnych budynków" - powiedziała Justyna Hamrol-Wasielewska, regionalny dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development, cytowana w komunikacie.

Polnord 

Polnord wprowadził do sprzedaży 124 mieszkania i 4 lokale usługowe w ramach I etapu inwestycji Wilanów Brzozowy Zakątek w Warszawie, podała spółka. Pierwszy etap inwestycji zostanie oddany w 2017 r. "Wilanów Brzozowy Zakątek powstaje na malowniczych terenach Wilanowa Zachodniego, między ulicą Zdrową a Branickiego. Osiedle będzie realizowane w trzech etapach, w których w sumie powstanie 348 lokali w cztero- i pięciokondygnacyjnych budynkach. Pierwszy etap inwestycji (budynek A 1) przewiduje realizację 124 mieszkań oraz czterech lokali usługowych" - czytamy w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji serii M1 Polnordu o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podała spółka. "Spółka wyemituje nie więcej niż 500 000 sztuk niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda o łącznej wartości nominalnej obligacji nie wyższej niż 50 mln zł. Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Przewidywany dzień emisji obligacji to 02.07.2015 r. Dzień wykupu obligacji przypada na 30.06.2018 r." - czytamy w komunikacie. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,50% w skali roku. Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych. Wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zmianę struktury zadłużenia Grupy Kapitałowej Polnord oraz sfinansowanie rozwoju grupy, podano również.

Global City  

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o warunkowym wykluczeniu akcji spółki Global City Holdings (GCH) z obrotu giełdowego, uzależniając to od ogłoszenia przez akcjonariusza/akcjonariuszy większościowych wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy oraz podjęcia przez organ stanowiący spółki, większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, uchwały o wyrażeniu zgody na wycofanie akcji tej spółki z obrotu giełdowego. Spółka ma sześć miesięcy na spełnienie tych warunków, podała giełda.  >>>>  

Vindexus  

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują o przeznaczeniu 1,16 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 czerwca br. >>>>  

Gorenje 

Akcjonariusze Gorenje zdecydują o przeznaczeniu 1,46 mln euro z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,06 euro na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 3 lipca. >>>>  

Pharmena 

Pharmena spodziewa się, że jeszcze w tym roku rozpocznie sprzedaż nowego suplementu diety w Polsce, co powinno skutkować podwojeniem przychodów w części dermatologicznej. Spółka oczekuje, że druga faza badań klinicznych nad cząsteczką MNA-1 zakończy się po wakacjach, a ich wyniki będą gotowe pod koniec roku, poinformował prezes Konrad Palka. Grupa ma szansę na osiągnięcie rentowności na poziomie netto w przyszłym roku. >>>>   

CCC 

Skonsolidowane przychody CCC wyniosły 206,3 mln zł w maju i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 20,2%, podała spółka. Przychody za okres styczeń - maj wyniosły 854,3 mln zł i były wyższe o 20,3% w skali roku. >>>>  

Pragma Inkaso 

Fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał umowę z bankiem komercyjnym o łącznej wartości nominalnej 60,23 mln zł. Po dokonaniu transakcji wartość nominalna portfela Pragma 1 FIZ NFS osiągnęła kwotę 555 mln zł, z czego 325 mln zł to efekt zakupów w II kwartale br., poinformowała Pragma Inkaso. >>>>  

PKO BP 

PKO Bank Polski otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową Wesoła w Mysłowicach (SKOK Wesoła), podał Urząd. >>>>  

Serinus 

Pole naftowe Sabria w centralnej Tunezji jest nieczynne z powodu lokalnych protestów, które odcięły dojazd do Centralnej Stacji Przetwarzania (CPF), poinformował Serinus. W chwili obecnej spółka nie jest w stanie określić, kiedy produkcja zostanie wznowiona. >>>>  

Grupa Marvipol 

Grupa Marvipol zawarła 49 umów sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, po uwzględnieniu rezygnacji, w maju 2015 r. Z kolei JLR Polska sprzedała do sieci dilerskiej 107 samochodów Jaguar Land Rover, podała grupa. >>>>  

Orbis  

Hotel ibis Styles Wilno dołączy do Grupy Hotelowej Orbis w lipcu 2015 roku i będzie pierwszym hotelem tej marki w stolicy Litwy, podała spółka. >>>>  

PGE i PZU

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU podpisały list intencyjny dotyczący wsparcia dla innowacyjnych projektów, poinformował prezes PGE Marek Woszczyk. Zgodnie ze wstępnymi założeniami współpracy PGE i PZU zamierzają poszukiwać możliwości inwestowania w innowacyjne spółki oraz perspektywiczne projekty we wczesnej fazie rozwoju. >>>>  

Sfinks Polska, Eurocash 

Sfinks Polska wybrało Eurocash na dystrybutora produktów do lokali w kolejnych 5 latach, podała spółka. Szacunkowa wartość obrotu z dystrybutorem wyniesie 272 mln zł. "Umowa dystrybucji obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. przez okres 5 lat, z możliwością jej przedłużenia na wniosek Sfinks na kolejne 3 lata. Wraz z zawarciem w/w umowy rozwiązaniu uległa dotychczasowa umowa dystrybucji zawarta z Eurocash (...). Umowa nie przyznaje dystrybutorowi wyłączności w zakresie realizacji dostaw czy też świadczenia usług dystrybucyjnych wobec spółki oraz wskazanych przez nią lokali, przewiduje się natomiast, że Eurocash S.A. będzie miał status większościowego dystrybutora" - czytamy w komunikacie.

Kerdos

Grupa Kerdos zawarła umowę inwestycyjną, regulującą zasady nabycia kolejnych 24,77% udziałów w operatorze jedynej luksemburskiej sieci drogerii - Meng Drogerie+, a finalna umowa przeniesienia własności udziałów będzie zawarta na żądanie Grupy Kerdos maksymalnie do 30 września, poinformował prezes Kerdos Group Kamil Kliniewski. >>>>  

Newag   

Akcjonariusze Newagu zdecydowali o przeznaczeniu 45 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. >>>>   

Rada nadzorcza Newagu powołała zarząd, na którego czele stoi Zbigniew Konieczek, na kolejną, trzyletnią kadencję, podała spółka. >>>>  

LPP 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LPP wyniosły ok. 447 mln zł w maju i były wyższe o około 12% r/r, podała spółka. >>>>  

Budimex 

Budimex podpisał ze spółką Dune B umowę na budowę obiektu mieszkalnego Dune B z usługami oraz parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną w Mielnie za 53,42 mln zł netto, podała spółka. Termin rozpoczęcia robót przypada 11 czerwca 2015 r., natomiast zakończenia - 28 kwietnia 2017 r., czytamy w komunikacie. Budynek będzie się mieścił przy ul. Pionierów 18.

Sygnity  

Sygnity podjęło uchwałę w sprawie wdrożenia programu skupu do 2,04 mln akcji własnych, stanowiących ok. 17,22% kapitału za łącznie do 6,24 mln zł, wynika z komunikatu spółki. "Program zakupu akcji rozpocznie się w dniu 1 czerwca 2015 roku, a zakończy w dniu 31 marca 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na nabycie akcji własnych i zgromadzonych w kapitale rezerwowym" - czytamy w komunikacie. Nabywanie akcji własnych w ramach programu może następować za cenę nie wyższą niż 100 zł. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na GPW. Dopuszcza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych, podano również.

Vigo System 

Vigo System otrzymało bezterminowe wydłużenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan (TSSE), podała spółka. >>>>   

Infovide-Matrix

DahliaMatic, spółka zależna od Infovide-Matrix, zawarła ze Skarbem Państwa - Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów (CPD MF) umowę na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji i usługi rozszerzonej asysty technicznej oraz przeprowadzenie autoryzowanych przez Oracle warsztatów. Łączne maksymalne wynagrodzenie za usługi wyniesie 23,326 mln zł netto (28,69 mln zł brutto), podało Infovide-Matrix. 

Grupa Duon

Grupa Duon podjęła uchwałę w sprawie emisji 30 tys. niezabezpieczonych obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, dokonywanej w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. "Dniem emisji obligacji serii A będzie 8 czerwca 2015 r. Obligacje serii A będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów powiększonej o marżę odsetkową wynoszącą 2,30% w skali roku. Odsetki od obligacji serii A wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi w terminie 3 lat od dnia emisji. Warunki emisji obligacji serii A przewidują możliwość wcześniejszego wykupu obligacji serii A przez spółkę przed dniem wykupu w dniu płatności odsetek za czwarty lub piąty okres odsetkowy" – czytamy w komunikacie.