"Zarząd Protektor S.A. informuje, iż w dniu 2 czerwca 2015 roku otrzymał wniosek od akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego PRT. Przedmiotowy wniosek dotyczy zmiany treści uchwały nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok 2014 w ten sposób, że cały zysk tj. kwotę 5 661 097,33 zł przeznacza się na dywidendę" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec maja w projektach uchwał na walne znalazła się propozycja podziału zysku w taki sposób, że 77,3% zysku tj. kwotę 4 374 968,00 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy, a 22,7% zysku tj. kwotę 1 286 129,33 zł przeznacza się na kapitał zapasowy.

W ub.r akcjonariusze Protektora zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 5,13 mln zł, co dało wypłatę 0,27 zł na akcję.

Protektor odnotował 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 5,66 mln zł wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii.